Завідувач кафедри туризму та авіаційних перевезень: Колотуха Олександр Васильович, доктор географічних наук, доцент.
Адреса: м. Кропивницький, вул. Короленка, 22 (корпус 3), кім. 403
Телефон: (0522) 394788
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми у соц. мережах.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 242 «Туризм» та зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».

На кафедру покладено забезпечення освітнього процесу з професійної підготовки фахівців з туризму, організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом, галузевого менеджменту (менеджменту міжнародних авіаційних перевезень та менеджменту туризму).

Для здійснення визначених функцій і вирішення освітніх завдань кафедра туризму та авіаційних перевезень проводить необхідну навчальну, виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями 242 «Туризм» та 272 «Авіаційний транспорт» та закріпленими за кафедрою дисциплінами підготовки здобувачів вищої освіти факультетів менеджменту і льотної експлуатації та організації повітряного руху.

Кафедра туризму та авіаційних перевезень створена в жовтні 2020 року та має сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори і кандидати наук, професори і доценти.

Кафедра туризму та авіаційних перевезень згідно з рейтинговим оцінюванням діяльності науково-педагогічних працівників академії за 2020 рік посіла перше серед кафедр академії.

Кафедра має у своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем діяльності: комп'ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні технології навчання, професійні пакети прикладних програм, електронні навчальні посібники, Wi-fi доступ в Інтернет для викладачів та здобувачів вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри туризму та авіаційних перевезень працюють над наступними кафедральними (ініціативними) науково-дослідними роботами: 

-«Оцінка ресурсно-туристського потенціалу Середнього Придніпров’я з метою створення регіонального інноваційного туристського продукту» (РК № 0121U107442), науковий керівникд.геогр.н., доцент Колотуха О.В.,розрахована на період 2021-2024 рр.;

-«Інтелектуальна система підтримки сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті» (РК № 0121U107477), науковий керівник к.т.н., доцент Сікірда Ю.В., розрахована на період 2021-2023 рр.;

-«Івент-туризм як стратегічний напрям регіонального розвитку» (РК № 0121U108177), науковий керівникк.пед.н., доцент Щоголєва І.В., розрахована на період 2021-2024 рр.;

Активно займаються науковою роботою молоді учені кафедри туризму та авіаційних перевезень:

– старший викладач Саркісова О.М. у 2020 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Має 26 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, зокрема: одна колективна монографія, три навчальних посібника, 15 навчально-методичних рекомендацій, сім статей у наукових фахових виданнях України та зарубіжжя. У 2021 р. здобула премію молодим науковцям від Кіровоградської облдержадміністрації і обласної ради. У 2021 р. нагороджена Грамотою Національного авіаційного університету за сумлінну, бездоганну працю та значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців;

– викладач Сагун Є.С. у 2021 р. закінчила аспірантуру Льотної академії НАУ за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (авіаційний транспорт) та подала документи до разової спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософії.Основні результати наукових досліджень відображені у 19 наукових працях, з яких сім наукових статей у фахових наукових виданнях, одна стаття у міжнародному періодичному виданні, що індексується у Scopus, один розділ у монографії, що входить до серії закордонних періодичних видань, 10 тез доповідей на наукових конференціях, а також реалізовані в розробленій комп’ютерній програмі BlenderVersion 2.83.У 2019 році була нагороджена стипендією Обласної державної адміністрації та Обласної ради аспірантів вищих навчальних закладів Кіровоградської області за вагомий особистий внесок у наукове вивчення проблем Кіровоградської області.

При кафедрі туризму та авіаційних перевезень функціонує науково-дослідна лабораторія проблем інноваційного розвитку регіонального туризму під керівництвом ст. викладача Соколовського В.А., створена відповідно донаказуначальника академії від 20.11.2020 р. №526.

Починаючі з 2015 р., на базі кафедри туризму та авіаційних перевезень щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України».

Кафедрою туризму та авіаційних перевезеньпідписано наступні угоди про співпрацю:

– угода від 28.04.2020 р. №09/2020 з Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичинипро співпрацю у галузях наукової, навчальної та виховної роботи, науково-методичного забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень;

– договір від 24.03.2021 р. №48 з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова про співробітництво у навчально-науковій та виховній сферах;

– угода від 07.06.2021 р. №17/1 з Гайворонською міською радою Кіровоградської областіпро співпрацю в освітній та науково-практичній діяльності в сфері туризму. 

Індивідуальні траєкторії наукового зростання науково-педагогічних працівників кафедри полягають у керівництві науковою роботою студентів/курсантів та аспірантів; науковому керівництві кваліфікаційними роботами магістрів та аспірантів;підготовці студентів/курсантів та аспірантів до участі у конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт; захисті дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора філософії та доктора наук; підготовці авторських та колективних монографій;підготовці публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових наукових виданнях, у тому числі таких, які індексуються наукометричними базами ScopusтаWebofScience; участі у Всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах;участі у програмах підвищення кваліфікації та міжнародного стажування за туристичним і авіаційним спрямуваннями.

Завідувач кафедри туризму та авіаційних перевезень ЛА НАУ, доктор географічних наук, доцент

Google Scholar

ORCID

Науковці України

DSpacе

Освіта: вища - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, географічний факультет у 1981 р. Спеціальність - «Картографія», кваліфікація - «Географ-картограф».
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень): Кандидат географічних наук. Спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Тема дисертації - «Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку», 2005 р;
Доктор географічних наук. Спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Тема дисертації -«Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження», 2016 р. Відмінник освіти України. Академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства. Член Всеукраїнської координаційної методичної ради з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та екскурсій при МОНУ. Член науково-технічної ради з питань розвитку туризму Держкомтуризму України. Майстер спорту України та суддя міжнародної категорії зі спортивного туризму. Голова комісії лижного туризму та член виконкому Федерації спортивного туризму України. Президент Кіровоградської обласної федерації спортивного туризму.
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість): Автор і співавтор понад 250 наукових праць, у т.ч. 12 одноосібних монографій та словників, співавтор 2 колективних монографій, автор 4 брошур, 43 статей у фахових наукових виданнях України, 9 статей у закордонних виданнях, 32 навчальних та навчально-методичних посібників та програм, матеріалів (статей та тез) 70 всеукраїнських та міжнародних конференцій. Основні наукові праці: «Ресурсний потенціал дитячо-юнацького туризму в Україні» (2005), «Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України» (2006), «Географія дитячо-юнацького туризму в Україні» (2008), «Геопросторова організація спортивного туризму» (2015), «Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації» (2017), «Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області» (2019), електронний словник-довідник «Спортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика»
Коло наукових інтересів: туризм, географія туризму, авіаційна географія, авіаційні перевезення, географічне краєзнавство, регіональні суспільно-географічні дослідження, педагогіка туризму.

Доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень, кандидат технічних наук, доцент

Google Scholar

ORCID

DSpacе

Освіта:- Київський інститут інженерів цивільної авіації (Національний авіаційний університет); 1985р.; спеціальність «Експлуатація літальних апаратів та двигунів; кваліфікація «інженер-механік». - Аспірантура Київського інституту інженерів цивільної авіації (Національний авіаційний університет); 1990 р.; спеціальність 05.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту»; кваліфікація «інженер-дослідник». - Київський університет туризму, економіки і права; 2005 р.; спеціальність 7.010104 «Професійне навчання. Туризм»; кваліфікація «викладач-туризмознавець».
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень): 27.11.1992 р., Київський інститут інженерів цивільної авіації (Національний авіаційний університет), науковий ступінь «кандидат технічних наук», тема дисертації «Оцінка якості виконання польотів за перевагами значень їх визначальних параметрів», спеціальність 05.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту»
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість): 287 публікацій, в т.ч., 1 монографія, 48 наукових статей, 47 тез доповідей, 191 навчально-методичне видання
Коло наукових інтересів: Експлуатація авіаційного транспорту, авіатранспортний менеджмент, професійна підготовка авіаційних фахівців, проблеми розвитку туризму, авіаційні перевезення в туризмі, професійна підготовка фахівців індустрії туризму.

Доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень, кандидат технічних наук, доцент

Google Scholar

ORCID

Scopus

Web of Science

Publons

Науковці України

DSpacе

Освіта: У 2001 р. закінчила Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху» з присвоєнням кваліфікації диспетчера з управління повітряним рухом.
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень): У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Моделювання системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях» зі спеціальності 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». У 2006 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі менеджменту та економіки.
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість): Автор та співавтор більше 90 навчально-методичних та більше 230 наукових праць, з яких 17 монографій та розділів монографій (зокрема, за кордоном), розділ у міжнародній енциклопедії, п’ять розділів у іноземній антології, більше 50 статей у фахових наукових виданнях (у т.ч. зарубіжних, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science), понад 160 тез доповідей до конференцій та семінарів, а також трьох авторських свідоцтв на комп’ютерні програми.
Коло наукових інтересів: Підвищення ефективності взаємодії операторів аеронавігаційної системи в процесі сумісного прийняття рішень в позаштатних польотних ситуаціях; оцінювання впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства на діяльність операторів соціотехнічної аеронавігаційної системи.

Доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень, к.пед.н., доцент

Google Scholar

ORCID

Науковці України

DSpacе

Освіта: Київський університет туризму, економіки та права. Спеціальність «Менеджмент організацій».Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії».
Наукові досягнення (дата, тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень): Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 001030, виданий 10.11.2011 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка. м. Кіровоград. Спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».Тема дисертації: «Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів туризму у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін».
Наукові публікації наукового та навчально-методичного характеру (кількість): Автор та співавтор більше 20 навчально-методичних та більше 70 наукових праць, з яких 2 розділи в 2 монографіях, 20 статей у фахових наукових виданнях (у т.ч. зарубіжних, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science), понад 50 тез доповідей до конференцій та семінарів.
Коло наукових інтересів: Туризм, менеджмент туристичної індустрії, само менеджмент
В 2007 г. закінчила Київський університет туризму, економіки та права за спеціальністю «Менеджмент организацій». В 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування комуникативних вмінь майбутніх менеджерів туризму в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін». Автор більше 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: конкурентноспроможність підприємств сфери туризму та управління якістю послуг в туризмі та гостинності.

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

Google Scholar

ORCID

Науковці України

DSpacе

У 2009 році закінчила Державну льотну академію України (Льотну академію Національного авіаційного університету) за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст». У 2021 році закінчила Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізацією «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», з присвоєнням кваліфікації інженер з організації та керування авіаційним виробництвом.
У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Автор та співавтор більше 20 навчально-методичних та більше 50 наукових праць, з яких співавтор однієї монографії, більше 20 статей у фахових наукових виданнях, понад 20 тез доповідей до конференцій та семінарів.
Коло наукових інтересів: Професійна підготовка авіаційних фахівців; авіаційні перевезення в туризмі; особливості технологічних та організаційних аспектів авіаційної діяльності.

Старший викладач

Google Scholar

ORCID

DSpacе

Освіта: 1) 1996-2001 Кіровоградський Державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність: «Географія та біологія», кваліфікація: вчитель географії, біології та основ економіки
2) 2004-2005 Київський університет туризму, економіки та права «КУТЕП», спеціальність: «Професійна освіта: Туризм», кваліфікація: викладач-туризмознавець
Автор та співавтор більше 10 навчально-методичних та більше 60 наукових праць, з яких 7 монографій та розділів монографій, 9 статей у фахових наукових виданнях, понад 40 тез доповідей до конференцій та семінарів.
Коло наукових інтересів: проблеми дослідження туристсько-рекреаційного потенціалу та формування конкурентоспроможних регіональних рекреаційних комплексів України, туристичне країнознавство, вдосконалення маркетингової діяльності туристичних підприємств, організаційно-технологічні механізми та проблеми розвитку туристичного бізнесу; вдосконалення професійної підготовки фахівців з туризму.

Доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень, к. пед. н., доцент

Google Scholar

ORCID

Науковці України

DSpacе

Освіта: У 1991 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Географія» з присвоєнням кваліфікації «Географ. Викладач. Економіко-географ».
У 2021 році закінчила магістратуру Льотної академії НАУ за спеціальністю «Авіаційний транспорт», спеціалізацією «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом» з присвоєнням кваліфікації інженер з організації та керування авіаційним виробництвом.
У 2008 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
У 2014 році отримала вчене звання доцента.
Автор та співавтор понад 70 праць наукового та навчально-методичного характеру.
Коло наукових інтересів: Професійна підготовка фахівців туристичної галузі, регіональні особливості розвитку туризму та рекреації, рекреологія та медична географія, авіаційна географія, геодемографія.

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

Google Scholar

ORCID

Науковці України

DSpacе

Освіта: 1. У 1989 році закінчила Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського», м. Олександрія, з присвоєнням кваліфікації «вихователь дитячого садка»; 2. У 2009 році закінчила Льотну академію Національного авіаційного університету, спеціалізація «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст».
У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування конфліктологічної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», тема
Співавтор 5 навчально-методичних та 30 наукових праць, з яких 17 статей у фахових наукових виданнях; 13 тез доповідей до конференцій та семінарів.
Коло наукових інтересів: Менеджмент авіаційних перевезень, авіатранспортне обслуговування в туризмі, теорія та методика професійного навчання.