Анісімов Микола Вікторович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії i методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Профіль науковця:

ORCID

Google Scholar

Науковці України

Освіта:
1970 р. – закінчив радіофак Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю: «Радіотехніка».
Досягнення:
1991 р. – закінчивши заочну аспірантуру в Науково дослідному інституті педагогіки України, захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія і методика професійної освіти;
1991 р. – за великий вклад внесений в розвиток професійної освіти і розробку уніфікованого лабораторного обладнання присвоєно вчене звання член-кореспондент Аерокосмічної Академії України;
2001 р. – Президія Міжнародної Академія проблем людини в авіації і космонавтики присвоєно вчена ступінь доктора філософії з професійної педагогики;
2004 р. – книга пошани «Профтехосвіта України ХХ століття» С. 533;
2006 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання;
2013 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького;
2015 р. – присвоєно вчене звання професор кафедри теорії i методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Нагороди:
Медалі:
1986 р. Золота медаль ВДНГ України;
1989 р. Срібна медаль ВДНГ України;
2002 р. Ветеран праці.
Наукові публікації:
Є автором понад 238 друкованих праць, з яких:
4 – монографії:
1.«Педагогические требования к лабораторным занятиям в профтехучилищах. (монография)»
2. «Теоретические основы построения моделей электрорадио-технических профессий в системе ПТО. (монография)».
3. «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах. (монографія)».
4. «Педагогічні основи побудови навчальної літератури в закладах освіти (монографія)».
65 – навчальних посібників, з яких:
26 – під грифом МОН України;
5 – захищені «Сертифікатами».
Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:
За останні 5 років було надруковано 18 статей.
Approach at construction of the integrated trades (doi: 10.36550/2415-7988-2020-1-186-12-16)
Dual system of vocational training: pro and contra (doi: 10.36550/2415-7988-2020-1-188-12-15)
Historical aspects of development of digital systems in Ukraine (doi: 10.36550/2415-7988-2020-1-189-10-13)
Анісімов М.В. Технологія виконання лабораторних робіт з предмету електротехніка. Науковий вісник Льотної академи. Серія: Педагогічні науки: Зб.наук.пр. Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: Л А НАУ, 2021. - Вип. 9. С. 162-167 науково-метрична база INDEX Copernicus i Google Scholar
Анисимов Н.В.Построение интегрированных предметов с помощью модульной системы обучения. Scientific Collection «InterConf», (49): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (April 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. P. 242-251 INDEX Copernicus і Google Scholar
Коло наукових інтересів: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
Основні напрями наукової діяльності:
Під його керівництвом було захищено одну докторську та три кандидатських дисертацій.
1. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» Наказ МОН України № 241 від 09.-3.2016 р.
2. Член редакційної колегії наукового видання «Науковий вістник інноваційних технологій». Збірник наукових праць. Свідоцтво про державну реєстрацію КГ №781/378ВР від 2012 р.
3. Член спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
4. Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», Льотна академія Національного авіаційного університету.
Cтажування:
«Головний навчально-методичний центр держгірпромнагляду України» м. Київ. Довідка про стажування (№ 221-14). Дата видачі – 30.05.2014 р.
Кіровоградська льотна академія НАУ Наказ №72/к від 28.03.2018 р. Підвищення проходило з таких дисциплін:
1) Стандартизація, метрологія та сертифікація;
2) Методика викладання загальнотехнічних дисциплін;
3) Інженерна та комп’ютерна графіка, вибрані питання креслення.
Довідка про стажування (№ 72-к). Дата видачі – 28.03.2018 р.
Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 10-к від 18.01.2018 р.
Викладає дисципліни:
Стандартизація, метрологія і cертифікація.
Інженерна та комп’ютерна графіка.
Методика викладання загальнотехнічних дисціплін