Мартиненко Надія Олександрівна

Аспірантка за спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін  Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання 29 серпня 2019 року наказ № 22 від 29 серпня 2019 р.)

Науковий керівник: Герасименко Людмила Сергіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії НАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 9 від 22 жовтня 2019 р., закоординовано на Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології протокол №6 від 26.11.2019 р.).

Викладацька діяльність:

Викладач професійно-орієнтованих дисциплін (англійська мова) кафедри іноземних мов ЛА НАУ (2007-2011; 2014-2015).

Методичнi працi:

Завдання з розвитку комунiкативних умiнь з англiйської мови/ практикум для курсантiв спецiальностi 272 «Авiацiйний транспорт» (Укладачi: Герасименко Л.С., Муравська С.М., Підлубна О.М., Віскін Дж., Мартиненко Н. О., Мазуренко Ю. А.). – Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. – 112.

Участь у роботі наукових організацій:

Секретар Ради молодих вчених ЛА НАУ.

Участь у різних формах академічної мобільності

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі лінгводидактики та іноземних мов КДПУ ім. В. Винниченка, м. (з 28.11.2016 р. по 28.12.2016 р.). 

Підвищення кваліфікації (стажування): Flight Training Center IJSAC URGA (48 годин, 1,6 credits ECTS). З 11-18 січня, 2021 року. (сертифікат)

Міжнародне стажування:

VUZF – University of Finance, Business and Entreprenearship «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», (180 hours = 6 credits ECTS), Sofia, Bulgaria, 05 July 2021-17 August 2021.

Міжнародний проєкт:

Участь у Міжнародному проєкті «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні (01.06.2016-01.03.2018 рр.). У результаті співпраці опубліковано спільну з викладачем Джоелом Віскіном методичну працю «Завдання з розвитку комунiкативних умiнь з англiйської мови» (Укладачi: Герасименко Л. С., Муравська С. М., Підлубна О. М., Віскін Дж., Мартиненко Н. О., Мазуренко Ю. А.).

Вебінари:

Всеукраїнська практична онлайн конференція «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти» (23-24.03.2022).

Тема: «ІКТ для фахового зростання та якісної освітньої діяльності педагога». (6 годин/0,2 кредиту ЄКТС).

Тема: «Формування навичок використання сучасних освітніх інструментів. Microsoft технології для педагога». (6 годин/0,2 кредиту ЄКТС)

Тема: «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», НАЗЯВО (27 січня 2022 р).

Участь у гостьових лекціях:

Тема: «Система підготовки наукових кадрів у Вірменії». Гостьовий лектор: Ашот Агванович Чатинян, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковець Вірменського державного інституту фізичної культури і спорту (Арменія, м. Єреван) (01 грудня 2021 року).

Тема: «Основи дисертаційного дослідження: нормативні та наукові аспекти» (онлайн) Гостьовий лектор: Олександр Васильович Діденко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (06 жовтня 2021 року).

Тема: «Медіаграмотність викладача закладу вищої освіти». Гостьовий лектор:Олена Юріївна Кваша, аспірант заочної форми навчання Льотної академії НАУ (23 вересня 2021 року).

Тема: «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень». Гостьовий лектор: Сосницька Наталія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (09 червня 2021 року).

Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).

Семінари:

- Тема: «Академічна доброчесність: нова академічна культура». М.А. Павленко, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (9 лютого 2022 року).

- Тема: «Академічна та наукова доброчесність: запорука успішної наукової діяльності». О. Г. Данилко, керівник Центру забезпечення якості освіти провела семінар для здобувачів третього рівня освіти на тему (3 грудня 2021 року)

Публікації:

Наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до Web of Science Core Collection:

Herasymenko L., Muravska S., Lomakina M., Martynenko N., & Mazurenko I. Reticence is not a Virtue in Aviation: Improving English Speaking Proficiency of Future Aviation Specialists. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2021, 13(2), 498-515. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/433 

Публікації у фахових збірниках:

 1. Martynenko Nadiia. Defining the concept of intercultural interaction for aviation education. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Випуск №7 ЛА НАУ, Кропивницький, 2020. С. 56-60 DOI 10.33251/2522-1477-2020-7-56-60

 2. Мартиненко Н. О. Визначення концепту «Готовність до міжкультурної взаємодії» в авіаційній освіті. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Випуск №8 ЛА НАУ, Кропивницький, 2020. С. 84-88 DOI 10.33251/2522-1477-2020-8-84-88 

 3. Мартиненко Н. О. Структура та компоненти готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. №4 (23). Хмельницький, 2020. С. 225-238
   DOI: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.602

 4. Мартиненко Н. О. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. Суми, 2020. № 8 (102). С. 230–240. DOI: 10.24139/2312-5993/2020.08/230-240

 5. Nadiia Martynenko. Implementing pedagogical conditions of formation of future pilots’ readiness to intercultural interaction. Scientific journal of Polonia university: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Częstochowa, 2020, 42 nr 5, рр. 104-109. https://doi.org/10.23856/4214

 6. Мартиненко Н. О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. Суми, 2020. № 9 (103). С. 214–224. DOI: 10.24139/2312-5993/2020.09/214-224

 7. Мартиненко Н. О. Роль позитивного психологічного клімату у формуванні ціннісних орієнтацій міжкультурної взаємодії майбутніх пілотів. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Випуск №9 ЛА НАУ, Кропивницький, 2021. С. 75-79 DOI 10.33251/2522-1477-2021-9-75-79

 8. Мартиненко Н.О. «Модель формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності», Збірник наукових праць, вип..77, Том 2, Запоріжжя, 2021. С.94-97

 9. Мартиненко Н. О. «Аналіз зарубіжного досвіду підготовки пілотів до міжкультурної взаємодії». Збірник наукових праць ЛА НАУ. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: «Поліум», 2022. Вип. 11. с. 96-102. (Index Copernicus)

Участь конференціях:

 1. Н. О. Мартиненко. Основные принципы коммуникативной методики. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (27-28.11.14 року), Вид-во КЛА НАУ, Кіровоград, 2014. с. 186

 2. Н. О. Мартиненко. Розвиток професійно-спрямованої мотивації курсантів авіаційних ВНЗ. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об‘єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (22-23.11.18 року), Вид-во ЛА НАУ, Кропивницький, 2018. с. 359

 3. Н. О. Мартиненко. Про формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх пілотів. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об‘єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (20.12.19 року), Секція 4, Вид-во ЛА НАУ, Кропивницький, 2019. с. 263

 4. Надія Мартиненко. Роль культурологічного аспекту в процесі іншомовної підготовки майбутніх авіафахівців. Foreign Language Professional of Specialists: issued and strategies. (Section 3). Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ЦДПУ (20.02.20). Кропивницький, 2020. с. 180 (сертифікат)

 5. Надія Мартиненко. Роль іноземної мови у розвитку культурологічного аспекту в підготовці майбутніх фахівців. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції(м. Київ, Україна, 20.03 2020 року). НАУ, Київ, 2020. с. 137 (сертифікат)

 6. Martynenko N. O. Methods for Training Safety and Effective Interaction between Crew Members. VIII International Scientific and Practical Conference «Current Issues of Education and Science» (10-11.11.20) International Journal of Education and Science, Vol. 3, №4, 2020. P. 40 DOI: 10.26697/ijes.2020.4.15 (сертифікат)

 7. Martynenko N. O. Theoretical Background of Intercultural Interaction of Future Pilots. VI International Scientific and Practical Conference «Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation» (8-10.06.20) International Journal of Education and Science, Vol. 3, № 2. Riga, Latvia – Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 29 DOI: 10.26697/ijes.2020.2.16 (сертифікат)

 8. Мартиненко Н. О. ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ АВІАКОМПАНІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПІЛОТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» (07.04.2020).Київський національний університет технологій та дизайну. Київ, 2020. С. 310-313 (сертифікат)

 9. Martynenko Nadiia. The importance of culture aspect in intercultural communication of future aviation specialists . Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (18.11.20 року), Вид-во ЛА НАУ, Кропивницький, 2020. с. 204

 10. Мартиненко Н.О. Вимоги до англомовної підготовки майбутніх авіафахівців у контексті безпеки польотів. Матеріали ІI Міжнародної наук.-прак. конф.«СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ»(3 грудня 2020 року). Переяслав , 2020. с. 285 (сертифікат

 11. Надія Мартиненко. Тренінг як метод формування іншомовної міжкультурної взаємодії майбутніх авіаційних фахівців. Foreign Language Professional of Specialists: issued and strategies. (Section 3). Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції ЦДПУ (20.02.21). Кропивницький, 2021. с. 347 

 12. Martynenko N. O. Overcoming Communicative Barriers in Intercultural Interaction of Future Aviation Specialists. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. (26-27 березня 2021 р). Частина І, Дніпро, 2021. с. 17 (сертифікат)

 13. Мартиненко Н. О. Роль міжкультурної сенситивності у підготовці майбутніх пілотів. Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: збірник тез доповідей VI Всеукр. наук.-практ. конф., (06 квітня 2021 р). КНУТД, Київ, 2021. с. 148 (сертифікат)

 14. Martynenko Nadiia. Diagnostic methods of future pilots’ readiness to intercultural interaction. Матеріали 41 Міжнародної науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики (14.04.21 року). Вид-во ЛА НАУ, Кропивницький, 2021 

 15. Надія Мартиненко. Розвиток міжкультурної толерантності у процесі фахової підготовки майбутніх авіаційних фахівців. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць IX Міжнародної науково-практичної конференції(м. Київ, Україна, 23 квітня 2021 року). НАУ, Київ, 2021. с.55

 16. Мартиненко Н. О. «Результати анкетування пілотів щодо готовності до міжкультурної взаємодії». Міжн. науково-практ. конференція, Рига, Латвійська Республіка, 2021. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-173-2-18

 17. Мартиненко Н. О. «Актуальні проблеми професійної комунікативної взаємодії авіафахівців в процесі виконання фахової діяльності». Матеріали 14 міжн. наук.-прак. конф., Рим, Італія, 20-22.12.21р. с. 189-193 (сертифікат)