Мазуренко Юлія Анатолiївна

Аспірантка за спеціальністю 011- «Освітні, педагогічні науки» кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання 29 серпня 2019 року, наказ № 22 від 29 серпня 2019р.)

Науковий керівник: Герасименко Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Педагогiчнi умови пiдготовки майбутнiх авiацiйних інженерiв-механiкiв до професійної комунiкацiї»(затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 9 від 22 жовтня 2019 р., погоджено з Міжвідомчою радою з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології протокол №6 від 26.11.2019 р.).

Викладацька діяльність:
2006р.-2019р. – викладач професійно орієнтованих дисциплін (« Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування») кафедри iноземних мов Льотної академії Національного авіаційного університету.

Методичнi працi:
Завдання з розвитку комунiкативних умiнь з англiйської мови/ практикум для курсантiв спецiальностi 272 «Авiацiйний транспорт» [Укладачi: Герасименко Л.С., Муравська С.М., Підлубна О.М., Віскін Дж., Мартиненко Н. О., Мазуренко Ю. А.]. – Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. – 112 с.

Участь у різних формах академічної мобільності:

Пiдвищення кваліфікації:

 • Участь у III Мiжнароднiй науковiй конференції «Освiта та наука у мiнливому свiтi: проблеми та перспективи розвитку» м.Днiпро, 26-27 березня 2021р. (16 годин) Сертифiкат
 • Участь у Мiжнародній науково-практичній конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки» м. Запоріжжя, 28-29 травня 2021р.(8 годин) Сертифікат
 • Участь у ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» м.Київ, 23 квітня 2021р.(20 годин) Сертифікат

Мiжнародний проєкт:
Участь у Міжнародному проекті «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні (01.06.2016 – 01.03.2018рр.). У результаті співпраці опубліковано спільну з викладачем Джоелом Віскіном методичну працю «Завдання з розвитку комунікативних умінь з англійської мови» (Укладачі: Герасименко Л.С., Муравська С.М., Підлубна О.М., Віскін Дж., Мартиненко Н.О., Мазуренко Ю.А.).

Вебінари:
Тема: «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», НАЗЯВО (27 січня 2022 р)

Участь у гостьових лекціях:

 • Тема: «Система підготовки наукових кадрів у Вірменії». Гостьовий лектор: Ашот Агванович Чатинян, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковець Вірменського державного інституту фізичної культури і спорту (Арменія, м. Єреван)(01 грудня 2021 року).
 • Тема: «Основи дисертаційного дослідження: нормативні та наукові аспекти» (онлайн) Гостьовий лектор: Олександр Васильович Діденко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (06 жовтня 2021 року).
 • Тема: «Медіаграмотність викладача закладу вищої освіти». Гостьовий лектор: Олена Юріївна Кваша, аспірант заочної форми навчання Льотної академії НАУ (23 вересня 2021 року).
 • Тема: «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень». Гостьовий лектор: Сосницька Наталія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (09 червня 2021 року).
 • Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).

Семінари:

 • Тема: «Академічна доброчесність: нова академічна культура». М.А.Павленко, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (9 лютого 2022 року).
 • Тема: «Академічна та наукова доброчесність: запорука успішної наукової діяльності». О.Г.Данилко, керівник Центру забезпечення якості освіти провела семінар для здобувачів третього рівня освіти на тему (3 грудня 2021 року).

Публікації

Наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до Web of Science Core Collection:

Herasymenko L., Muravska S., Lomakina M., Martynenko N., & Mazurenko I.. Reticence is not a Virtue in Aviation: Improving English Speaking Proficiency of Future Aviation Specialists. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2021, 13(2), 498-515. 

Публікації у фахових збірниках:

 1. Мазуренко Ю. А. Готовність до професійної комунікації як важливий складник підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. 2019. Вип. 6. С. 94-98.
 2. Мазуренко Ю. А. Аналіз нормативно-правової бази підготовки авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. 2020. Вип. 7. С. 50-55.
 3. Мазуренко Ю.А. Критерiї, показники та рiвнi cформованостi готовностi майбутнiх авiацiйних iнженерiв-механiкiв до професiйної комунiкацiї. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 2020. 23(4), С. 213-224.
 4. Мазуренко Ю. А. Компонентна структура готовностi майбутнiх авiацiйних iнженерiв-механiкiв до професiйної комунiкацiї. Інноваційна педагогіка.2020. Вип. 30. Т. 1. 2020. С.88-92.
 5. Мазуренко Ю.А. Педагогiчнi умови підготовки майбутнiх авiацiйних iнженерiв-механiкiв до професiйної комунiкацiї. Інноваційна педагогіка.2021. Вип. 31. Т. 1. С. 110-114.
 6. Мазуренко Ю. А. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 81. С. 155-160. 
 7. Mazurenko Iu. Training of future aircraft maintenance engineers for improving professional communication. Scientific Journal of Polonia University, 2021, 46(3), 64-72. 
 8. Мазуренко Ю.А. Експериментальна перевірка педагогічних умов підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 48. С. 149-153 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

 1. Мазуренко Ю.А. Досвiд США у пiдготовцi авiацiйних iнженерiв-механiкiв до професiйної комунікації. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. –С. 227-230.
 2. Мазуренко Ю.А. Types of Aviation Professional Communication. Матеріали 40 Міжнародної науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики 2020 року, Кропивницький. – Вид-во ЛА НАУ, 2020. C. 501-502.
 3. Мазуренко Ю.А. Розвиток комунiкативних умінь iнженерiв-механiкiв як чинник безпеки польотiв. Авiацiя, промисловiсть, суспiльство: матерiали I Мiжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 14 травня 2020 р.). Кременчук, 2020. С. 246-247
 4. Мазуренко Ю.А. Communicative Aspects of Aircraft Maintenance Engineer Training. Управлiння високошвидкiсними рухомими об'єктами та професiйна пiдготовка операторiв складних систем: матерiали IX Мiжнар. наук.-практ. конф., (м.Кропивницький, 18 листопада 2020 р.). Кропивницький, 2020. С.198-199
 5. Мазуренко Ю.А. Аналiз сучасних освітніх документів щодо розвитку іншомовної комунікативної компетентностi у процесi становлення фахiвця. Сучаснi методики навчання іноземних мов i перекладу в Українi та за її межами: матерiали II Мiжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., (м. Переяслав, 3 грудня 2020 р.). Переяслав, 2020. С. 281-285.
 6. Мазуренко Ю.А. Концепт «комунiкацiя» у системi педагогічних дослiджень. Досягнення i перспективи науки, освiти та виробництва: 2020: матерiали I Мiжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., (м. Киiв, 23 грудня 2020р.) Киiв, 2020.С.314-319.
 7. Мазуренко Ю.А. Використання професiйно-комунiкативних ситуацій у навчаннi іноземної мови майбутнiх авiацiйних iнженерiв-механiкiв. Освiта i наука у мінливому свiтi: проблеми та перспективи розвитку: матерiали III Мiжнар. наук.-практ. конф., (м. Днiпро, 26-27 березня 2021р.). Днiпро, 2021.Ч.1. С.15-17.
 8. Мазуренко Ю.А. Requirements for English Language Proficiency of Aircraft Maintenance Engineers in the USA. Авiацiя та космонавтика: напрями iнновацiйного розвитку: матерiали 41 Всеукр. наук.-практ. конф., (м.Кропивницький,14 квiтня 2021 р.). Кропивницький, 2021. С. 139-140.
 9. Мазуренко Ю.А. Вправи на активну взаємодiю у навчаннi англійської мови професійного спрямування майбутнiх авiацiйних iнженерiв-механiкiв. Актуальнi проблеми вищої професійної освiти : зб. наук. праць IX Мiжнар. наук.-практ. конф.,(м. Киiв, 23 квiтня 2021р.). Київ,2021.С.53-54.
 10. Мазуренко Ю.А. Аналiз поняття «Педагогiчнi умови підготовки майбутнiх авiацiйних iнженерiв-механiкiв до професiйної комунікації. Авiацiя, промисловiсть, суспiльство: матерiали II Мiжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук,12 травня 2021 р.). Кременчук, 2021. С.216-218.
 11. Мазуренко Ю. А. Використання технологічних інновацій для самоаналізу та самоосвіти у навчанні професійної комунікації майбутніх інженерів-механіків. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 травня 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021.С. 45.
 12. Мазуренко Ю. А. Методична карта дослідження рівнів сформованості готовності майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації. Управлiння високошвидкiсними рухомими об'єктами та професiйна підготовка операторiв складних систем: матеріали X Мiжнар. наук.-практ. конф., (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.). Кропивницький, 2021. С.397-398.