Бондар Андрій Якович

Аспірант за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету(зарахований до аспірантури очної (денної) форми навчання 31 серпня 2020 року, наказ № 524/O від 31 серпня 2020р.)

Науковий керівник: Герасименко Людмила Сергiївна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії НАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування професійно орієнтованої дискурсивної компетенції майбутніх пілотів іноземців в умовах інноваційного освітнього середовища.» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 7 від 19 жовтня 2020 р.)

Викладацька діяльність:

Викладач професійно орієнтованих дисциплін («Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування») кафедри іноземних мов Льотної академії НАУ (2008-2020).
Викладач кафедри фінансів, бухгалтерського обліку та соціально-гуманітарних дисциплін Економіко Технологічного інститут ім. Роберта Ельворті (2020-2022) («Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова професійного спрямування»)

Методичнi працi:

 1. Aviation English for Flight Training. Module 6. Aerobatic Manoeuvres. Non Standard Situation. Emergencies. (ICAO level IV). Навчальний посібник. 1-е вид. (Укладачі: Гусаренко Н.Г., Бондар А.Я., Володарьскька М.В., Герасименко Л.С., Павлючкова О.К., Жукавіна Т.І., Москаленко О.І., Чернявська О.Н. За ред. Гриденко Н.О. Загальн. Ред. к.пед.н., доц, зав.каф.ін.м. А.М.Вітряка.) К-д: КЛА НАУ, 2012. 276 с.
 2. Авіаційна англійська мова для майбутніх авіа спеціалістів. Навчальний посібник. Aviation English Reader for Aviation Community. Textbook. (Укладачі: Бондар А.Я., Шевченко В,Б., Муравська С.М., Гусаренко Н.Г., Царьова Л.В., Азатьян В.І., Москалено О.І.) К-д, КЛА НАУ, 2014. 116 с.
 3. Іноземна мова (професійного спрямування). Загальна авіаційна англійська мова для льотного складу. Частина 3: навчально-методичний посібник /, Л. С. Герасименко, О. І. Москаленко, А.Я. Бондар С. В. Тимченко та ін. – Кіровоград: КЛА НАУ, 2015. – 174 с.
 4. Авіаційна англійська мова для майбутніх авіаційних спеціалістів. Aviation English Reader for Future Aviation Community. Навчально-методичний посібник. (Укладачі: Вітряк А.М., Гріденко Н.О., Бондар А.Я., Муравська С.М., Шевченко В.Б., Царьова Л.В., Гусаренко Н.Г., Азатьян В.І., Москаленко О.І.) К-д, КЛА НАУ, 2015. – 114с
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (Укладачі: О. І. Москаленко, Л. С. Герасименко, Царьова Л.В., Муравська С.М., Радул С.Г., Бондар А.Я., Чернявська О.О., Демченко І.В., Красножон В.О.) Кропивницький: ЛА НАУ, 2018. 174 с.
 6. Електронний навчальний курс з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для самостійної роботи курсантів ФЛЕ та слухачів льотного складу на базі on-line платформи Moodle. (Укладачі: А.Я. Бондар, С.Г. Радул, О.І. Москаленко, Л.С. Герасименко) Кропивницький: ЛА НАУ, 2018.
 7. Електронний навчальний курс з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Менеджмент» базі on-line платформи Moodle (Укладачі: А.Я. Бондар, О.І. Москаленко, Л.С. Герасименко, Л.В. Царьова, С.М. Муравська, О.О. Чернявська, І.В. Демченко, В.О. Красножон). Кропивницький: ЛА НАУ, 2018.
 8. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (Укладачі: Герасименко Л.С., Москаленко О.І., Царьова Л.В. Бондар А.Я. та ін.) Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. – 74 с.

Участь у різних формах академічної мобільності

Пiдвищення кваліфікації:

 1. Aviation English Training Certificate  AVE №15011 від 13.11.2015 р. ICAO Institute, Kyiv.
 2. Certificate №0054481686 від 19.08.2016 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Council of Europe Level B2)
 3. Стажування на кафедрі лінгводидактики ЦДПУ ім. Винниченка  (13 листопада - 13 грудня). Наказ № 147-ун від 13.11.2017.
 4. IJSAC (International Join Stock Aviation Company) URGA,  Кропивницький, 20-27 січня 2019 (Авіаційна англійська мова. 48 год.)
 5. International advanced training «Academic Integrity in Countries of the European Union and Ukraine» (45 годин /1.5 кредиту ЄКТС). Certificate about the International Skills Development ESN 8726/2021 від 29.11.2021 (Lublin, Republic of Poland)
 6. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» (180 годин/ 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-100501-CUESC від 21.06.2022

Міжнародний проєкт:

 • Участь у Міжнародному проекті ««Викладання англійської мови як іноземної» (2015- 2018) та проведення спільних занять для майбутніх пілотів з волонтером Корпусу Миру США Декланом Хейсом та Джоелом Віскіном.
 • Координатор міжнародного проекту «Стипендіальна програма HMC PROJECTS У ЦЕНТРАЛЬНІЙ І СХІДНІЙ ЄВРОПІ», по Кіровоградській області (2020 – 2022).

Вебінари:

 • Всеукраїнська практична онлайн конференція. Тема: «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», НАЗЯВО (27 січня 2022 р)

Участь у гостьових лекціях:

 • Тема: «Система підготовки наукових кадрів у Вірменії». Гостьовий лектор: Ашот Агванович Чатинян, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковець Вірменського державного інституту фізичної культури і спорту (Арменія, м. Єреван) (01 грудня 2021 року).
 • Тема: «Основи дисертаційного дослідження: нормативні та наукові аспекти» (онлайн) Гостьовий лектор: Олександр Васильович Діденко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (06 жовтня 2021 року).
 • Тема: «Медіаграмотність викладача закладу вищої освіти». Гостьовий лектор: Олена Юріївна Кваша, аспірант заочної форми навчання Льотної академії НАУ (23 вересня 2021 року).
 • Тема: «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень». Гостьовий лектор: Сосницька Наталія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (09 червня 2021 року).
 • Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).

Семінари:

 • Тема: «Академічна доброчесність: нова академічна культура». М.А. Павленко, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (9 лютого 2022 року).
 • Тема: «Академічна та наукова доброчесність: запорука успішної наукової діяльності». О. Г. Данилко, керівник Центру забезпечення якості освіти провела семінар для здобувачів третього рівня освіти на тему (3 грудня 2021 року)

Публікації:

Публікації у фахових збірниках:

 1. Герасименко Л. С., Бондар А. Я. Аналіз інноваційної технології навчання авіаційної англійської мови «Climb Level 4». Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць. Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. Випуск 8. С. 168-173.  
 2. Бондар А. Я. Професійно-орієнтований дискурс як мета оволодіння іноземною мовою в авіаційному ЗВО. Інноваційна педагогіка. Випуск 48, том 1. 2022. С. 133-137.
 3. Бондар А.Я. Аналіз концепту професійно орієнтованої дискурсивної компетенції у контексті підготовки авіаційних фахівців. (готується до друку)

Участь y конференціях:

 1. Andriy Bondar  «On the Issues of the Second/Foreign Language Teaching and Learning.». Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» 22-23 листопада 2018 року, Кропивницький.- Вид-во ЛА НАУ, 2018. С –  345
 2. Andriy Bondar   «Integrated Approach as a Method in Professional English Language Teaching.»Online Book of abstracts of the second International scientific and practical Internet conference “Foreing language in professional training of specialists: issues and strategies”. – Kropyvnytskyi: EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 2018. P – 173
 3. Andriy Bondar «Fоrеіgn lаnguаgеs for рrofеssіonаl рurрosеs. Рrіnсірlеs of tеасhіng аnd lеаrnіng.» Матеріали ІV Інтернет-конференції «іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії» Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С – 155
 4. Бондар Андрій   «Інформаційно-комунікативні технології в процесі формування професійно орієнтованої дискурсивної компетенції майбутніх пілотів цивільної авіації.» Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами (збірник матеріалів II Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції. (м. Переяслав, 2020) С.245-246.         
 5. Бондар А. «Дискурсивна компетенція як мета навчання майбутніх пілотів іншомовному вербальному дискурсу.» Матеріали 41-ї Всеукраїнської науково-практичної Конференції «Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку», яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики. Вид-во ЛА НАУ, 2021. С. 127-129
 6. Бондар А.Я. До питання про проблеми і виклики навчання майбутніх фахівців професійно орієнтованої іноземної мови в сучасних немовних ЗВО. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки» (28-29 травня 2021). Запоріжжя. 2021. С. 37-39
 7. Бoндap А.Я. Нaвчaльнa система Dyn Ed’s Aviation English як засіб формування професійної дискурсивної кoмпeтeнцiї в умoвaх дистанційного навчання. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «"Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем"» (24 листопада 2021 р.). Кропивницький. 2021. С. 214-216