Академічна наукова школа за спеціальністю «Навігація та управління рухом» була започаткована та формувалась під впливом доктора технічних наук, професора, Відмінника освіти України, Почесного працівника авіаційного транспорту України Сергія Миколайовича НЕДІЛЬКА. Його наукові інтереси зосереджені у дослідженнях забезпечення ефективності обслуговування повітряного руху у авіаційних ситуаціях, в польоті за рахунок комплексного використання сучасних комп’ютерних та супутникових технологій.

Продовжуючи наукові ідеї доктора технічних наук, професора, відмінника освіти, заслуженого діяча науки і техніки України Олега Альбертовича Машкова, Сергій Миколайович сконцентрував свої наукові пошуки у напрямку розробки методологічних основ забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом. Під його керівництвом підготовлено 9 кандидатів наук, ним опубліковано понад 90 науково-педагогічних праць, одне авторське свідоцтво, 11 навчальних посібників. Учні Сергія Миколайовича продовжують своє професійне зростання відповідно до обраного фаху на підприємствах авіаційної галузі та у закладах вищої освіти, зокрема, п’ятеро з них в різні періоди працювали або працюють у Льотній академії НАУ.

Створенню наукової школи педагогічного напряму академія завдячує доктору педагогічних наук, професору, Відміннику освіти України, Почесному працівнику авіаційного транспорту України МАКАРОВУ Роберту Микитовичу. Він започаткував наукову школу системної організації професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців.

Науково-дослідна лабораторія системної організації професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців, створена в академії під керівництвом Р.М. Макарова та була спрямована на проведення теоретичних та експериментальних досліджень за відповідною науковою тематикою, що дозволило сформувати проектну концепцію та прогностичні моделі формування професійної надійності курсантів, розширити творчі та наукові пошуки комплексного формування психофізіологічної надійності майбутніх авіаційних фахівців, обґрунтувати концептуальні підходи на основі використання синтезу традиційних і новітніх методів моделювання освтного процесу. Активна педагогічна діяльність наукової школи підтверджена кількісною і якісною підготовкою наукових кадрів, на базі академії проводилися масштабні міжнародні наукові конференції педагогічного спрямування. Під керівництвом Роберта Микитовича захистили дисертації більше 40 науковців, він є автором понад 300 наукових праць.

Новий період у становленні наукової школи педагогічного напряму бере відлік з 2009 року з приходом до академії докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Степанівни ПЛАЧИНДИ. Він позначений дослідницькою активністю з розроблення сучасних актуальних напрямів удосконалення професійної освіти у вищій школі, зокрема авіаційного профілю. Магістральним напрямом роботи наукової школи є ефективна професійна підготовка майбутніх фахівців до якісної фахової діяльності в обраній галузі.

Кваліфікаційний склад наукової школи та теми наукових доробок: Докторантом Москаленко О.І. обґрунтовані теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах (2017 р.). Аспіранти: Герасименко Л.С. запропонувала педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах (2012 р.); Герасименко Г.В. спрямувала своє дослідження на формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін (2015 р.); Нечепорук Я.С. розкрила питання формування готовності курсантів до професійного іншомовного спілкування в системі «пілот ‒ диспетчер» (2015 р.); Довгий О.В. довів необхідність застосування виокремлених педагогічних умов формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів (2017 р.); Коваленко О.П. акцентувала на необхідності формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін (2018 р.); Воєвода К.В. вивчала особливості професійної підготовки фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО (2018 р.); Желєзнова Т.П. опікувалася питанням розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти (2019 р.); Саркісова О.М. запропонувала педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки (2020 р.); Ковальова О.С. наголошувала на необхідності формування інноваційної компетентності майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден (2020 р.).

Досягнення наукової школи під керівництвом Т.С. Плачинди: за результатами інтенсивної роботи підготовлено доктора педагогічних наук та дев’ятеро кандидатів педагогічних наук; опубліковано понад 170 наукових праць, у тому числі навчальний посібник з грифом МОН України, чотири монографії, більше десяти навчальних посібників та методичних рекомендацій. Розглядаючи науковий та педагогічний потенціал Т.С. Плачинди слід зазначити, що ще одним важливим напрямом її діяльності є рецензування наукових монографій, статей, посібників, серед котрих, безумовно, ті, що підготували її учні. Саме через них кожен керівник будь-якої наукової школи засвідчує себе фахівцем в окремій проблемній галузі соціального знання.

Подальша розбудова наукової школи полягає у роботі майбутніх докторів філософії, які з 2016 року продовжують вивчати питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема порушена наукова проблема щодо формування готовності майбутніх фахівців з рекреаційного туризму до проєктної діяльності; формування корпоративної культури у майбутніх фахівців авіаційної галузі в процесі фахової підготовки; формування стресостійкості у майбутніх пілотів цивільної авіації; формування медіакомпетентності у майбутніх фахівців технічного профілю в процесі професійної підготовки; організаційно-педагогічні умови адаптації військових льотчиків до педагогічної діяльності у профільних закладах вищої освіти.

Вагомий внесок у розвиток наукового потенціалу Льотної академії Національного авіаційного університету зробила МОСКАЛЕНКО Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та соціально-гуманітарних наук.

Олена Іванівна веде активну наукову діяльність, має міжнародний досвід викладання в Жилінському Університеті в межах грантової програми академічної мобільності Словацької Республіки (SAIA Program, 2019 р.), є автором близько 120 наукових публікацій, з яких 3 монографії, 15 навчальних посібників та методичних рекомендацій з методики викладання професійно-орієнтованих дисциплін, 7 публікацій у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, зокрема Web of Science. Була виконавцем проєкту «Англомовне перетворення» у Льотній академії НАУ для навчання викладачів англійської мови (2017-2019 рр.).

Коло наукових інтересів О. І. Москаленко охоплює широкий спектр наукових досліджень: професійна підготовка фахівців авіаційної галузі, професійна комунікація міжнародних перевезень, професійна комунікація за стандартами ІСАО, авіаційна англійська мова для льотно-диспетчерського складу та фахівців транспортної галузі, професійне самовдосконалення викладачів у системі післядипломної освіти.

Наукова школа Москаленко Олени Іванівни бере початок з 2018 року, коли в Льотній академії Національного авіаційного університету розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій К 23.144.02. Під її керівництвом було захищено одну докторську та шість кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Теми наукових досліджень докторантів та аспірантів наукової школи доктора педагогічних наук, професора О. І. Москаленко:
Желясков В.Я. – доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04; тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії» (2020 р.);
Демченко І. В. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04; тема дисертації: «Формування мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації» (2020 р.);
Красножон В.О. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04, тема дисертації: «Професійна підготовка майбутніх авіаційних диспетчерів у льотних навчальних закладах США» (2020 р.);
Досужий В.А. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04; тема дисертації: «Професійна підготовка операторів безпілотних авіаційних систем у навчальних закладах США» (2019 р.);
Скрипник О.С. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04; тема дисертації: «Формування професійного іміджу майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки» (2021 р.);
Шеремет П.М. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04; тема дисертації: «Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти» (2018 р.)
Дорошенко О.М. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04; тема дисертації: «Формування у системі післядипломної педагогічної освіти готовності вчителів до інклюзивного навчання учнів початкової школи» (2018 р.).

Актуальними темами для подальших наукових досліджень здобувачів третього рівня вищої освіти в межах цієї наукової школи можуть бути такі: особливості вивчення професійної комунікації авіаційних фахівців в освітніх закладах Євросоюзу, формування готовності до професійної комунікативної взаємодії в процесі фахової підготовки, педагогічні умови адаптації фахівців до педагогічної діяльності у технічних закладах вищої освіти, формування медіакомпетентності майбутніх фахівців технічного профілю в процесі підготовки, професійна підготовка фахівців з мультимодального транспорту і логістики, особливості професійної підготовки фахівців в умовах воєнного стану.

Уже з другого півріччя 2023 року Наукова школа з педагогічних наук у Льотній академії Національного авіаційного університету, під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін РАДУЛА Валерія Вікторовича, охоплена тематичним напрямком “Дослідження особливостей соціально-професійного розвитку особистості”.

Майже 10 років у світовій науковій практиці реалізується підхід ефективності запровадження окремих аспектів дослідження наукових проблем: наука, проблема (та ті хто її досліджує) – отримані наукові результати – запровадження в освітню практику. Діяльність Валерія Вікторовича зорієнтована на реалізацію такого підходу: виконане дослідження – отриманий результат – його публічне оприлюднення (публікації) – використання окремих елементів в освітній практиці (авторські курси, традиційні навчальні дисципліни, дисципліни за вибором студента).

Подальша розбудова наукової школи ЛА НАУ заснована на глибокому переконані в правильності такого підходу, оскільки він беззаперечно підтверджує доцільність наукових пошуків здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії та молодих учених в умовах інтеграційного сьогодення.v

Радул В. В. – автор понад 200 наукових праць, зокрема, 17 монографій, 20 підручників та навчальних посібників. Під його керівництвом захищено 8 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 34 – на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії). Наразі Валерій Вікторович здійснює наукове керівництво 2 докторськими дисертаціями та 5 дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки ГЕРАСИМЕНКО Людмила Сергіївна  є випускницею аспірантури Льотної академії. Після захисту кандидатської дисертації у 2012 році вона активно долучилася до підготовки нових наукових кадрів. Перший здобуток у якості наукового керівника – успішний захист дисертації Підлубної Ольги Миколаївни «Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації в США» у травні 2017 року. Ця робота була дебютною у галузі педагогічної компаративістики Льотної академії та започаткувала новий напрям, який реалізувався у низці інших порівняльних робіт щодо підготовки авіаційних фахівців закордоном. Тема наступної дисертації під її керівництвом «Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки» Невзорова Романа Вікторовича була захищена у 2019 році. У 2020 році під керівництвом Л. С. Герасименко була захищена робота «Формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації» Дорошенко Тетяни Миколаївни, яка посилила авіаційний напрям педагогіки Льотної академії.

Досягнення наукової школи під керівництвом Л. С. Герасименко: за результатами роботи підготовлено троє кандидатів педагогічних наук; опубліковано понад 90 наукових праць, у тому числі дві монографії, 4 статті у виданнях, що включено до наукометричних баз, зокрема Web of Science Core Collection, більше 20 навчально-методичних праць.

Перспективи наукової школи Л. С. Герасименко представлено у роботах майбутніх докторів філософії, які досліджують питання готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх пілотів, педагогічних умов підготовки до професійної комунікації майбутніх авіаційних інженерів-механіків, формування професійно орієнтованої дискурсивної компетенції майбутніх пілотів в умовах інноваційного освітнього середовища.