Мартиненко Надія Олександрівна

Доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії НАУ, доктор філософії

Спеціальність – 011– Освітні, педагогічні науки

Роки навчання – 2019-2023

Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності».

Із 2007 року - лаборант кафедри іноземних мов Державної льотної академії України.
Із 2008 року – викладач кафедри іноземних мов Державної льотної академії України.
Із 2022 року донині старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету.

Заклади, у яких здобула вищу освіту:
У 2007 закінчила Кіровоградській Державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, отримала повну вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)». Кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. Диплом КС № 32209603, вид. 20 червня 2007 року, реєстраційний номер: В № 683202.

15 грудня 2023 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності» за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Автор та співавтор більше 30 опублікованих наукових праць, із них 10 статей у наукових фахових виданнях України в галузі педагогіки (2 – у співавторстві), 1 стаття – у виданні, яке входить до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science (у співавторстві), 1 стаття – у періодичному виданні іноземної держави, 19 публікації апробаційного характеру, 3 публікації додатково відображають отримані наукові результати, серед яких 1 навчально-методична праця.

Секретар Ради молодих вчених Льотної академії НАУ.

Постійно підвищує кваліфікацію, зокрема:
Підвищення кваліфікації (стажування): Flight Training Center IJSAC URGA (48 годин, 1,6 credits ECTS). З 11-18 січня, 2021 року. (сертифікат) VUZF – University of Finance, Business and Entreprenearship «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», (180 hours = 6 credits ECTS), Sofia, Bulgaria, 05 July 2021-17 August 2021.

Коло наукових інтересів: професійна англомовна підготовка фахівців авіаційної галузі, професійна комунікація за стандартами ІСАО, авіаційна англійська мова для льотного складу.

Викладає навчальні дисципліни: Іноземна мова (англійська), Англійська мова професійного спрямування.


Багрій Ганна Вікторівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій»

Спеціальність – 011– Освітні, педагогічні науки

Роки навчання – 2018-2022

Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в сфері енергозбереження та енергоефективних технологій».
Науковий керівник: Анісімов Микола Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету.

У 2008 закінчила Дніпродзержинський державний технічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Кваліфікація: інженер-енергоменеджер. Диплом з відзнакою НР №35302693, вид. 27 червня 2008 року.
Із 2008 року - лаборант Дніпродзержинського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м.Дніпродзержинськ.
Із 2013 року – викладач електротехнічних дисциплін Дніпродзержинського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпродзержинськ.
З 01 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року – виконувала обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи Індустріального коледжу ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпродзержинськ.
З 01 вересня 2018 року по теперішній час – заступник директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій», м. Дніпродзержинськ. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж – 13 років 08 місяців.
23 лютого 2024 року захистила дисертацію у Льотній академії Національного авіаційного університету відповідно до освітньо-наукової програми «Професійна педагогіка».
Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли відображення в 29 наукових працях (4 – у співавторстві), із них 6 статей у наукових фахових виданнях України в галузі педагогіки та 2 статті в закордонних періодичних наукових виданнях (1 стаття у співавторстві), 19 публікацій апробаційного характеру, 2 навчальних посібника (1 – у співавторстві).
Постійно підвищує рівень власної кваліфікації, зокрема, пройшла стажування для керівників установ в сфері освіти та виробничого навчання за програмою: «Управління навчальним закладом». Класичний приватний університет, м.Запоріжжя, лютий 2020р. Опрацьовані теми: 1.Сучасні технології управління навчально-виховною діяльністю. 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування навчального закладу. 3. Педагогічний контроль в системі освіти. 4. Інформаційні технології в освіті.
Багрій Г.В. пройшла міжнародне стажування:
- Міжнародного підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365». Розробник: IBR LPNT ( m. Lublin), 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). Строки виконання програми: з 01.11.2021 по 08.11.2021р.
- Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів» Розробник: IBR LPNT ( m. Lublin), 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). 10-17 травня 2021 року.
Г.В. Багрій протягом 2021 року була членкинею Центру українсько-європейського наукового співробітництва, свідоцтво №121758.
Особливу увагу Багрій Г.В. приділяє неформальній освіті: участь у вебінарі «Академія цифрового розвитку», «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу», (4 ак.год),сертифікат № В-000777 від 18.03.2020р.; участь у конференції, Співпраця бізнесу та університетів «Uni-bizbridge 5», присвячена питанням адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн режиму, (16 год), сертифікат від 26-29.08.2020р; навчання за програмою курсу «Академія цифрового розвитку», «Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATION для хмарної взаємодії», (15ак. год.), сертифікат №БС-07359 від 24.11.2020р; навчання за програмою курсу «Академія цифрового розвитку», «Цифрові інструменти GOOGLE для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання», (2ак. год.), сертифікат №В-0121-2344 від 08.01.2021р.; онлайн-курс «Академічна доброчесність». Сертифікат виданий ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», 13.06.2021 року, 4 години; навчання за програмою курсу «Академія цифрового розвитку», «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти», (30ак. год.), сертифікат №1GW-004 від 19.11.2021р.
Коло наукових інтересів: професійна педагогіка, формування професійної компетентності в сфері енергозбереження та енергоефективних технологій, альтернативні джерела енергії.
Викладає навчальні дисципліни:
- Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» - «Основи енергозбереження», «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;
- Освітній ступінь «бакалавр» - «Енергозбереження та енергоефективні технології», «Основи науково-дослідницької роботи», «Вступ до фаху».


Сагун Єлизавета Сергіївна

Спеціальність – 275– Транспортні технології (за видами)

Роки навчання – 2017-2021

Тема дисертації: «Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна».

З вересня 2021 - вересень 2022 року працює в Льотній академії НАУ на посадах старшого викладача кафедри туризму та авіаційних перевезень факультету менеджменту, та кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності факультету льотної експлуатації.

З вересня 2022 – заступник декана факультету льотної експлуатації з виховної роботи.

Заклади, у яких здобула вищу освіту:
2013 рік – закінчила Кіровоградську льотну академію Національного авіаційного університету, отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (кваліфікація «бакалавр з менеджменту»).
2014 - отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (кваліфікація «менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, спеціалізація: «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»).

23 грудня 2021 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою «Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».

Автор та співавтор більше 20 опублікованих наукових праць, зокрема : 1 колективна монографія у закордонному виданні, 6 публікацій, які входять до переліку фахових видань МОНУ України, 2 публікації у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, 10 тез доповідей у матеріалах Всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних, науково-технічних конференцій та семінарів.

Вільно володіє англійською та турецькою мовами.

Має Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні В2) Cambridge English Level Certificate in ESOL International.

У 2019 році нагороджена стипендією обласної державної адміністрації та обласної ради аспірантів вищих навчальних закладів Кіровоградської області за вагомий особистий внесок у наукове вивчення проблем Кіровоградської області.

Коло наукових інтересів: оптимізація планування та завантаження повітряних суден, ефективність прийняття рішень персоналу з планування польотів, оборотність та ефективність комерційної експлуатації повітряних суден.

Викладає навчальні дисципліни: організація вантажних авіаперевезень , основи планування польотів, основи розробки авіаперевезень, організація авіаційних робіт, організаційне забезпечення та управління повітряним рухом, організаційне забезпечення та управління експлуатаційною діяльністю, організаційне забезпечення авіаційної діяльності.


Черешнюк Олена Анатоліївна

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Роки навчання – 2016-2019

Тема дисертації: Формування готовності педагогів до соціально-економічного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти.

Завідувач комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 30 Вінницької міської ради». Паралельно з основною діяльністю з 2016 року лектор комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти».

З 2011 року є головою місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» у Вінницькій області.

Заклади, у яких здобула вищу освіту:

Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність: англійська мова, німецька мова. (1988 – 1993)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність: дошкільна освіта. Здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». (2015 – 2016)

2020 рік – навчання в рамках підготовки та відбору національних експертів з оцінювання якості дошкільної освіти за міжнародною методикою ЕСЕRS - 3.

Організатор міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні здоров`язберігаючі технології в ДНЗ», Вінниця, 2013 рік.

Співавтор посібника «Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів у закладах дошкільної освіти на основі концепції НАССР».

Співавтор посібників, які були представлені на Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті»:

- «Програма модернізації та розвитку дошкільного навчального закладу в умовах інформаційного суспільства», відзначений золотою медаллю на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» у номінації «Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти», 2013 рік;

- «Впровадження інклюзивної освіти в дошкільний навчальний заклад загального розвитку», нагороджений золотою медаллю у номінації «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості» на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті - 2013»;

- «Впровадження інновацій в систему роботи дошкільного навчального закладу», нагороджений золотою медаллю у номінації «Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інновацій в систему освіти регіону» на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті - 2014»;

- «Соціально-економічне виховання дітей дошкільного віку», нагороджений срібною медаллю у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014».


Красножон Валентина Олександрівна

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Роки навчання – 2015-2019

Тема дисертації: Професійна підготовка майбутніх авіаційних диспетчерів у льотних навчальних закладах США.

З березня 2017 - 2022 року працює в Льотній академії НАУ на посаді інженер навчального відділу.

З вересня 2021 - старший викладач кафедри обслуговування повітряного руху.

З червня 2022 - секретар приймальної комісії Льотної академії НАУ.

Заклади, у яких здобула вищу освіту:

2014 рік – закінчила Державну льотну академію України, отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Аеронавігація» (кваліфікація «бакалавр з аеронавігації»), а у 2015 отримала диплом магістра за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху» (кваліфікація «магістр з обслуговування повітряного руху»).

2018 рік – закінчила Центральоноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченко, отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Філологія» (кваліфікація вчитель англійської мови і зарубіжної літератури), а у 2019 отримала диплом магістра за спеціальністю «середня освіта (мова і література (англійська))» (кваліфікація «магістр освіти»).

2021 – вступила до Одеського державного екологічного університету, спеціальність 103 «Науки про землю» (кліматологія і метеорологія).

Має сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою Cambridge English Level 1 Assessment Certificate in ESOL International, Council of Europe B2.

Має у своєму доробку видану монографію, наукові та науково-методичні праці в сфері організації професійного відбору та підготовки авіадиспетчерів.

Викладає навчальні дисципліни: авіаційна метеорологія, екологія авіаційного транспорту, основи метеорологічного забезпечення на міжнародних повітряних лініях, основи авіаційної географії, метеорології і екології.


Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна

Голова Ради молодих вчених Льотної академії Національного авіаційного університету, член Експертної ради МОНУ з наукової та науково-технічної експертизи проміжних звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, кандидат технічних наук, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху

Спеціальність – 05.22.13 – Навігація та управління рухом

Роки навчання – 2015-2019

Тема дисертації: Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту.

2019 року по теперішній час працює старшим викладачем кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету. Викладає навчальні дисципліни: «Навігація», «Точність та надійність навігаційних систем», «Основи аеронавігації та авіаційної картографії».

З листопада 2022 – заступник декана з навчальної роботи факультету авіаційного менеджменту.

Автор близько 70 наукових публікацій (ORCID). Активно займається науково-дослідною роботою. Керівник ініціативної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УкрІНТЕІ (Державний реєстраційний номер: 0121U100398, дата реєстрації: 13-01-2021). Тематика наукового дослідження: «Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах»/ «Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions».
Коло наукових інтересів: наукові дослідження в галузі навігації та управління рухом; дослідження методів проектування та експлуатації систем навігації у різних середовищах, засобів навігаційного обслуговування і управління рухом, підвищення їхньої точності, цілісності, надійності та експлуатаційної готовності; дослідження методів підвищення ефективності процесів навігації та управління рухом, засобів та систем навігаційного обслуговування.

У 2021 році на конкурсній основі обрана до складу Експертної ради МОНУ як експерт наукової та науково-технічної експертизи проміжних звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОНУ, секція 2 «Сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт, розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, військової техніки» (Наказ МОНУ №1014 від 22.09.2021 “Про затвердження персонального складу Експертної ради МОНУ, її секцій за фаховими напрямами та визнання окремих пунктів наказів Міністерства освіти і науки України, такими що втратили чинність, ”).

У 2021 році стала номінантом Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих вчених МОН України у категорії «Транспорт та транспортні технології» (Науково-технічна діяльність та інженерія) за результатами наукової діяльності у 2020 році (сертифікат №0676 від 29 вересня 2021 року).


Макарчук Дмитро Володимирович

В.о. завідувача кафедри судноводіння у Херсонській державній морській академії, доцент кафедри, кандидат технічних наук, капітан далекого плавання

Спеціальність – 05.22.13 – Навігація та управління рухом

Роки навчання – 2015 -2019

Тема дисертації: Методи та моделі підвищення ефективності морської навігації на основі навігаційних інерціальних систем в умовах невизначеності.

3 2014 по 2016 працював на навчально-тренажерному судні “Warnow Jupiter” та в крюїнговій компанії Marlow Navigation Ukraine на посаді трейнінг-офіцера, де провів понад 1000 інтерв’ю з працевлаштування рядового та офіцерського складу.

З 2016 року працював на суднах контейнеровозах на посаді старшого помічника капітана. Звання капітан далекого плавання присвоєно у 2019 році. Провідний інструктор Херсонського морського спеціалізованого тренажерного центру з 2018 року.

Ліцензований інструктор з Глобальної морської системи зв’язку під час лиха для навчання загального та обмеженого оператору ГМЗЛБ.

Дійсний член Морського інституту Великобританії (MNI – Member of the Nautical Institute), та Міжнародної асоціації лекторів морських університетів (IMLA – International Maritime Lecturers Association).

Експерт робочої групи Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU – International Association of Maritime Universities) з детального перегляду міжнародної конвенції та кодексу ПДНВ у 2021 році.

Викладає дисципліну «Управління судном» та вибіркову дисципліну «Підготовка до інспекцій державного портового нагляду».
Наукові інтереси: безпечне та ефективне планування переходу судна, оператор морських автономних надводних суден, змішане навчання, емоційний інтелект та мотивація здобувачів вищої освіти до досягнень високих результатів навчання та побудування успішної кар’єри.


Могілатенко Андрій Станіславович

Полковник, к.т.н.

Спеціальність – 05.22.13 – Навігація та управління рухом

Роки навчання – 2015 -2018

Тема дисертації: Методи та модель інформаційної технології формування даних про повітряні об'єкти в автоматизованих системах управління повітряним рухом.

У 2015 році був прикріплений в якості офіційного здобувача до кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польотів.

Автор близько 80 наукових статей та доповідей. Активно займається винахідницькою та раціоналізаторською роботою. Приймає активну участь у заходах міжнародного військового співробітництва.

Співпрацює з військовою частиною А0593 (м.Нікополь) і надає інформаційні послуги в сфері розробки і супроводження програмного забезпечення.


Арделян Вікторія Віталіївна

Спеціальність – 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Роки навчання – 2015 -2018

Тема дисертації: методика забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна на основі використання системи підтримки прийняття рішення.

У червні 2015 року зарахована до аспірантури.

З квітня 2017 року працює на посаді другого пілота літака Boeing 737, має наліт 2000 годин.


Лавриненко Олексій Сергійович

Спеціальність – 05.22.13 – Навігація та управління рухом

Роки навчання – 2014 -2018

Тема дисертації: Метод формування еталонної моделі суб’єкта навчання на основі виявлення закономірностей діяльності авіадиспетчера.

З грудня 2014 року зарахован до аспірантури Льотної академії НАУ без відриву від виробництва та займає посаду керівник польотів Льотно-випробувального комплексу ТОВ «Вертольоти Мотор Січ» (м.Запоріжжя).

З березня 2017 керівник польотів Льотно-випробувального комплексу АТ «Мотор Січ» (м.Запоріжжя).

Жовтень 2017 року – викладач центру підвищення кваліфікації Навчально-сертифікаційного центру відділу підготовки персоналу ОрПР (Організації повітряного руху) Украероруху (м.Бориспіль).

У серпні 2019 року отримав підвищення та став старшим викладачем центру підвищення кваліфікації Навчально-сертифікаційного центру відділу підготовки персоналу ОрПР (Організації повітряного руху) Украероруху (м.Бориспіль).

З липня 2019 по теперішній час працює диспетчером управління повітряним рухом АДВ (аеродромної диспетчерської вишки) служби аеронавігаційного обслуговування Регіонального структурного підрозділу «Київцентраеро» Украероруху у м. Бориспіль.


Оберемок Сергій Олексійович

Спеціальність – 05.22.13 – Навігація та управління рухом

Роки навчання – 2014 - 2017

Тема дисертації: "Метод підвищення ефективності управління інформаційними потоками в системі управління повітряним рухом" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

З грудня 2014 року зарахован до аспірантури ЛА НАУ на заочну форму навчання.

З вересня 2017 року очолював посаду КПС – інструктора на літаку CEESNA-172R в НЛЦ МААК «УРГА» та був ведучим інструктором з підготовки курсантів для отримання ліцензії PPL(A).

В жовтні 2018 року звільнився з НЛЦ МААК «УРГА» за власним бажанням та був прийнятий на роботу в авіакомпанію «Константа» пілотом ПС АН-26, АН-28.

28 вересня 2019 року захистив кандидатську дисертацію.

В даний час має 8 опублікованих наукових праць, які включені до наукометричних баз України, а також Акт про впровадження наукових досліджень в ДП «КБ «Південне». Продовжує наукову діяльність для подальшого отримання наукового звання «Доцент».


Підлубна Ольга Миколаївна

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Роки навчання – 2013 -2017

Тема дисертації: Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації в США.

Постійно підвищує кваліфікацію, зокрема, за останні 5 років:

Міжнародний сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, B2);

Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021);

Сертифікат № 19GW-212 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).

Веде наукову діяльність, автор понад 50 публікацій, з яких 1 колективна монографія, 5 навчальні посібники та методичні рекомендації, 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection.

Коло наукових інтересів: професійна англомовна підготовка фахівців авіаційної галузі, професійна комунікація за стандартами ІСАО, авіаційна англійська мова для льотного складу.


Кушнєрова Надія Іванівна

Спеціальність – 05.22.13 – Навігація та управління рухом

Роки навчання – 2012 -2015

Тема дисертації: Методи та моделі синтезу системи прогнозування нештатних ситуацій на борту повітряного судна на основі блукаючого діагностичного ядра.

З грудня 2012 року зарахована до аспірантури та за сумісництвом займає посаду інженера служби сертифікації.

У липні 2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію та була відрахована з аспірантури.

З вересня 2015 року прийнята на посаду викладача кафедри аеронавігації.

У лютому 2016 року переведена на посаду доцента кафедри аеронавігації.

Вересень 2016 року – переведення на посаду завідувача кафедри аеронавігації.

У листопаді 2021 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри аеронавігації.


Герасименко Людмила Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Роки навчання – 2008 -2012

Тема дисертації: Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 23.144.02 Льотної академії Національного авіаційного університету (2018-2021рр.)

Завідувач Науково-дослідної лабораторії «Інноваційні технології навчання іноземних мов».

Виконавець Міжнародного проєкту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні.

Науковий керівник НДДКР №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.

Науковий керівник НДДКР РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи: початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.

Лауреат обласної премії молодих науковців 2016 року.

Міжнародний сертифікат з англійської мови САЕ (Cambridge Advanced English), рівень С1.

Під її керівництвом було захищено три кандидатські дисертації.

Член редколегії фахового журналу: «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки».

Веде активну наукову діяльність, автор понад 90 публікацій, з яких 2 монографії, 24 навчальні посібники та методичні рекомендації, 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection (Google Scholar ; ORCID ; Web of Science – Researcher ID)

Постійно підвищує кваліфікацію, зокрема, за останні 5 років:

- Сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції» (21.10.2018-27.10.2018);

- Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021);

- Сертифікат № 18GW-012 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS);

- Certificate of Participation in the regional conference “Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World” (February 1- 4 , 2021), виданий The Regional English Language Office - U. S. Embassy in Ukraine,TESOL-Ukraine, English Teachers’ Association of Georgia &International Black Sea University;

- Certificate of Participation №01-02.2022 -01 in 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Social Emotional Learning: The 5 Core Competencies of SEL» (15 academic hours), виданий TESOL-Ukraine and Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine;

- Сертифікат проходження курсу "Winter 2022 Orientation Course" (29 листопада – 31 грудня 2022) у рамках програми The Online Professional English Network (a program sponsored by the U.S. Department of State with funding provided by the U.S. Government and administered by FHI 360);

- Сертифікат проходження курсу “Using Educational Technology in the English Language Classroom” (a 64-hour online teacher training course) (11 січня 2022 – 8 березня 2022) у рамках програми The Online Professional English Network (a program sponsored by the U.S. Department of State with funding provided by the U.S. Government and administered by FHI 360), проведений Iowa State University.

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов майбутніх авіаційних фахівців, професійна комунікація майбутніх авіаційних фахівців, авіаційний дискурс, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців.


Москаленко Олена Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри організації авіаційних робіт і послуг Національного авіаційного університету; професор кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного університету, м. Київ

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Роки навчання – 2008-2010

Роки роботи в Льотній академії НАУ – 2003-2020

Тема кандидатської дисертації: Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін.

Тема докторської дисертації: Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 23.144.02 Льотної академії Національного авіаційного університету (2018-2021 рр.)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Член експертної групи МОН для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами.

Член робочої групи з питань імплементації вимог та стандартів актів Європейського Союзу, зазначених у Додатку I до Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

Виконавець Міжнародного проєкту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні.

Виконавець проєкту «Англомовне перетворення» (Льотна академія НАУ, для викладання професійно орієнтованих авіаційних дисциплін англійською мовою).

Переможець Міжнародної грантової програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів, аспірантів, викладачів університету (SAIA Program). Викладання в Жилінському Університеті (Словацька Республіка), 2019 р.

Міжнародний сертифікат екзаменатора / рейтера ІСАО з авіаційної англійської мови (у країнах-членах ІСАО).

Міжнародний сертифікат з англійської мови САЕ (Cambridge Advanced English), рівень С1.

Під її керівництвом було захищено одну докторську та шість кандидатських дисертацій.

Член редколегії фахових журналів: «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»; «Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)»; «Acta Humanica. Journal of Interdisciplinary Philology» (Жилінський Університет, Словацька Республіка).

Веде активну наукову діяльність, автор близько 120 наукових публікацій, з яких 3 монографії, 15 навчальних посібників та методичних рекомендацій з методики викладання англійської мови, 8 публікацій у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection (Google Scholar ; ORCID ; WebofScience- ResearcherID)

Коло наукових інтересів: професійна англомовна підготовка фахівців авіаційної галузі, професійна комунікація міжнародних перевезень у транспортній галузі, професійна комунікація за стандартами ІСАО, авіаційна англійська мова для льотно-диспетчерського складу та фахівців транспортної галузі, мультимодальний транспорт і логістика.


Сорока Михайло Юрійович

Спеціальність – 05.22.13 – навігація та управління рухом

Роки навчання – 2006 -2009

Тема дисертації: Методи побудови мультиагентного середовища інтелектуальної навчальної системи підготовки диспетчерів управління повітряним рухом.

3 2005 року працює в Державній льотній академії України (Льотні академії НАУ) на посадах інженер-програміст, старший викладач кафедри інформаційних технологій, відповідальний секретар приймальної комісії, начальник навчального відділу, в.о. декана факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху.

У листопаді 2020 року призначений виконуючим обов’язки заступника начальника академії з навчальної науково-методичної та виховної роботи.


Гришманов Дмитро Євгенійович

Спеціальність – 5.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Роки навчання – 2005 - 2009

Тема дисертації: Методи підвищення ефективності діяльності чергових змін районних диспетчерських центрів при управлінні повітряним рухом.

Після закінчення навчання в ЛА НАУ працював на льотних посадах та інспектором з безпеки польотів в авіапідприємствах України та закордоння.

У 2019 році успішно захистив дисертацію зі спеціальності 05.22.13 – навігація та управління рухом. Має опубліковані наукові статті у наукових виданнях України та закордоння.

Опанував літаки: Антонов - 24/26, Яковлев – 42, Airbus – 320, Boeing – 737.

Наразі працює командиром повітряного судна Boeing – 737 авіакомпанії «Біз Ейрланз» та підтримує кваліфікацію командира повітряного судна Airbus – 320.

Продовжує займатись навчальною та науковою діяльністю на посаді доцента кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів Національного авіаційного університету.


Ковальова Олена Сергіївна

Кандидат педагогічних наук. Голова громадської організації «Європейський шлях 4.0». Членкиня Національної спілки журналістів України

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Роки навчання – 2002-2005

Тема дисертації: Формування інноваційної компетентності майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден.

Досвід роботи: вчителька у ШДС «Вікторія-П» та КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», викладачка Кіровоградського інституту комерції; заступниця редактора обласного інформаційно-розважального тижневика «Новий погляд», журналістка кіровоградського журналу «Ланруж», редакторка сайту «весь Кіровоград» та членкиня Кіровоградського прес-клубу реформ; помічниця Народного депутата України з громадських зв’язків; спеціаліст з питань оприлюднення у ЗМІ результатів діяльності КРУ в Кіровоградській області; начальниця відділу зв’язків з громадськістю Корпорації «ХХІ століття», старша викладачка кафедри інформаційних технологій Льотної академії НАУ, помічник начальника Льотної академії Національного авіаційного університету з громадських зв’язків.

Авторка понад 40 наукових публікацій.

Співзасновниця та голова ГО «Європейський шлях 4.0».

Координаторка проєктів «Україна-Норвегія. Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні»; «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»; «Норвегія-Україна. Надання допомоги особам, постраждалим від бойових дій» у місті Кропивницький.

Тім-лід команди за програмою реєстрації переселенців Агентства ООН з питань біженців у місті Кропивницький.