Горнар Ірина Ігорівна

Аспірантка за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахована до аспірантури заочної форми навчання наказом № 698/о від 08 вересня 2022 року).

Науковий керівник: Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор.  

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Активізація професійної самореалізації майбутнього викладача» (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №12 від 27.10.2022 р.).

Участь у наукових конференціях:

  1. Горнар І. І. До особливостей професійної діяльності особистості. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 9-10 липня 2021 р). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. 144 с. С 46-49.
  2. Горнар І. І. Проблема професійної самореалізації особистості. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 30 квітня - 1 травня 2021 р). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. 184 с. С. 47-50
  3. Горнар І. І. Науковий зміст категорії «Професійна самореалізація особистості майбутнього викладача. Український учитель у контексті глобалізаційних процесів: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 20 травня 2021 року. Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2021. 120 с. С. 21-25.
  4. Горнар І. І. Особистість та особливості її вияву. International scientific and practical conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience»: conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 296 pages. С. 73-75.

Статті:

  1. Горнар І. І. Особливості професійного розвитку особистості. Наукові записки. Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко, та ін. Випуск 199. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 260 с. С. 191-197.
  2. Горнар І. І. Професійна самореалізація особистості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 83. 230 с. С. 159-164.

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).