Кирстя Артем Володимирович

Аспірант за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури очної (денної) форми навчання. Наказ від 08 вересня 2022 року № 698). 

Науковий керівник: Лещенко Геннадій Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри пошуку, рятування та авіаційної безпеки ЛА НАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування дослідницької компетентності фахівців з енергетики в процесі підготовки у закладах вищої освіти» (затверджена на засіданні Вченої ради ЛА НАУ, протокол № 12 від 27.12.2022 р.).

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр, 2017 р.

Коло наукових інтересів : теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з енергетики в Україні та у країнах Європейського Союзу.

Наукові праці:

  1. Лещенко Г.А., Бондар Ю.А., Кирстя А.В. Соціально-економічний розвиток науково-дослідної діяльності закладів вищої освіти. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 87-93. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).87-93
  2. Кирстя А.В. Теоретичні аспекти управління науково-дослідницькою діяльністю в закладах вищої освіти. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Філософські аспекти професійної освіти» (м. Кропивницький, 17 листопада 2022 року). 2022. С. 162-164.
  3. Кирстя А.В. Розвиток дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти. Збірник тез доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», (м. Кропивницький, 7 грудня 2022 року). 2022.
  4. Leshchenko H.A., Deforzh H.V., Kyrstia A.V. Vectors of formation of research competence of future specialists in the process of their scientific and practical training. Innovative Management of Business Integration And Education in Transnational Economic Systems: collective monograph. Batumi. 2023.

Наукова та академічна активність:

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).