11 листопада 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.001 Льотної академії Національного авіаційного університету здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктор філософії) Шульга Наталія Володимирівна успішно захистила дисертацію «Формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки» на на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник: Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Льотної академії Національного авіаційного університету.

 

У роботі досліджено основні тенденції й особливості теорії і практики формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки у медичних закладах вищої освіти. Правову культуру майбутніх магістрів медицини розкрито як психолого-педагогічну проблему.

Представлено авторську дефініцію поняття «правова культура майбутніх магістрів медицини» як системи правових цінностей, норм, знань, навичок, умінь правовідносин та правил поведінки майбутніх магістрів медицини з метою їх застосування у майбутній практичній діяльності.

Досліджено особливості, зміст і структуру підготовки до правової культури майбутніх магістрів медицини у медичних закладах вищої освіти України. Проаналізовано дисципліни, під час вивчення яких відбувається формування правової культури майбутніх магістрів медицини. Визначено й обґрунтовано структуру правової культури магістрів медицини, яка представлена поєднанням трьох компонентів – мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного та регулятивно-рефлексивного.

Обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено структурно-функціональну модель формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки, змістовим ядром якої є педагогічні умови.

Практичне значення отриманих наукових результатів

Розроблено навчально-методичне забезпечення щодо формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки та методику впровадження педагогічних умов формування правової культури майбутніх магістрів медицини. Авторська методика була реалізована упродовж чoтирьох пoслідoвних етапів – мoтиваційнoдіагностичного, практичного, креативного і рефлексивного, – які циклічнo пoвтoрюються під час вивчення дисциплін із загального та професійного медичного права. Запропоновані авторські методи реалізації педагогічних умов формування правової культури впроваджені у процесі запланованих лекційних, семінарських та практичних занять та завданнях для самостійної роботи майбутніх магістрів медицини, довели свою дієвість та сприяли позитивним змінам у процесі формування правової культури майбутніх магістрів медицини.

Наукові розробки автора знайшли застосування у практичній діяльності:

Основні положення та результати дослідження впроваджено в освітній процес Донецького національного медичного університету, ПВНЗ «Київський медичний університет» та Харківського національного медичного університету.