23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктор філософії) Сагун Єлизавета Сергіївна успішно захистила дисертацію «Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами).

Науковий керівник: Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами).

Захист дисертації відбувся 23 грудня 2021 року.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі, пов'язаної з розробкою методу та моделі оптимізації планування завантаження вантажного рампового повітряного судна в умовах мультилагового маршруту з метою скорочення часового інтервалу, відведеного на виконання процедур із комерційного наземного обслуговування, за умов виконання обмежень з безпеки польотів (центрування/балансування літака).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
- вперше розроблено метод оптимізації планування завантаження повітряного судна з метою зменшення часу на хендлінгові операції та послідовного скорочення операційних витрат в умовах мультилагового маршруту, який базується на врахуванні критерію пріоритетності завантаження вантажу в залежності від порядку його доставки за умови виконання обмежень на безпеку польотів (центрування та балансування повітряного судна);
- вперше розроблено модель оптимізації планування завантаження на основі пріоритетного алгоритму завантаження повітряного судна, який на відміну від існуючих враховує послідовність вивантаження вантажу на проміжних ділянках мультилагового маршруту з дотриманням допустимих показників із центрування/балансування, що надає змогу мінімізувати час завантаження і хендлінгові витрати у перерахунку на кожний рейс;
- удосконалено алгоритм прийняття рішень при плануванні завантаження вантажного повітряного судна, який відрізняється від існуючих врахуванням умов невизначеної кількості вантажних контейнерів (засобів пакетування) та маршруту, який складається з декількох пунктів призначення, що дозволяє зменшити час завантаження повітряного судна при мультилагових перевезеннях;
- адаптовано евристичний метод прийняття рішень до застосування в процесі планування завантаження повітряного судна, що дозволяє використовувати досвід висококваліфікованого наземного персоналу з метою удосконалення процедури завантаження. Практичні результати спрямовані на підвищення ефективності та безпеки комерційного обслуговування повітряного судна та інтенсифікацію використання парку повітряних суден авіакомпанії за допомогою зменшення тривалості хендлінгових операцій в умовах мультилагового маршруту.

Практичне значення отриманих наукових результатів

Практичне значення одержаних результатів визначається успішним застосуванням комп’ютерної моделі оптимізації планування завантаження в операційній діяльності авіакомпанії. Створений алгоритм оптимізації та тривимірна модель завантаження повітряного судна ІЛ-76 реалізовані в програмі Blender Version 2.83. Експериментальні дослідження показали, що впровадження моделі дозволяє зменшити середній час завантажувально- розвантажувальних операцій на прямих рейсах авіакомпанії майже на 7%, а на мультилагових рейсах – до 12%.

Наукові розробки автора знайшли застосування

Основні результати роботи впроваджено у навчальний процес Льотної академії Національного авіаційного університету та у практичну діяльність ТОВ «Авіакомпанія ЗетАвіа» що підтверджується відповідними актами реалізації.