14 січня 2022 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.004 Льотної академії Національного авіаційного університету здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктор філософії) Сєдаш Сергій Павлович успішно захистив дисертацію « Метод підвищення ефективності формування навичок операторів динамічних складних об’єктів в системі управління повітряним рухом» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами).

Науковий керівник: Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами).

Захист дисертації відбувся 14 січня 2022 року.

Найбільш важливими науковими результатами, які отримано в роботі, є такі:
- удосконалено модель автоматизованого формування навичок операторів динамічних складних систем управління повітряним рухом, яка на відміну від відомих доповнена множиною динамічних параметрів, що дозволяють оцінити процес формування навичок при ітеративному навчанні та підвищити описові можливості процесу тренажерної підготовки для вироблення управляючих впливів;
- удосконалено метод формування траєкторії зміни інтегрального показника якості виконання типових операцій на тренажерах, що на відміну від існуючих більш повно описує процес ітеративного навчання та отримання залежності швидкості формування типових навичок на тренажерах від кількості виконаних вправ, визначає заплановану траєкторію зміни інтегрального показника якості та дозволяє визначити завершеність процесу формування навички в цілому або окремому етапі формування, що дозволяє підвищити оперативність прийняття рішення оператором на 6-9%;
- отримав подальших розвиток метод планування підготовки операторів динамічних складних об’єктів в системі управління повітряним рухом, що на відміну від існуючих ґрунтується на фрактальних графах формування навичок, побудові дерева виведення та адаптивного оцінювання навичок у тренажерній системі, що дозволяє підвищити ефективність формування навичок операторів управління повітряним рухом, що дозволяє підвищити безпомилковість роботи оператора на 7-13%.

Практичне значення отриманих результатів полягає у доведенні теоретичних методів до їх практичної реалізації. Отримані в роботі результати дозволяють удосконалити систему підготовки операторів складних динамічних ергатичних систем управління повітряним рухом у процесі формування їх навичок та реалізації процесів ітеративного навчання. Реалізація методу формування траєкторії зміни інтегрального показника якості виконання типових операцій на тренажерах дозволяє сформувати індивідуальну траєкторію навчання, визначити завершеність процесу формування навички та підвищити оперативність прийняття рішень оператором на 6-9%.

Результати роботи впроваджені у процес підготовки до практичної діяльності диспетчерів управління повітряним рухом та організації тренажерної підготовки операторів складних динамічних організаційно-технічних систем Військової частини А0593 (акт № 534 від 28.04.2021 р.) та Військової частини А0992 (акт б/н від 12.05.2021 р.)