Кафедра іноземних мов як навчальний і науково-методичний підрозділ була створена в 1970 році. У зв’язку із запровадженням прогресивних технологій навчання в 2006 році кафедра додатково отримала статус Центру інтенсивного навчання іноземних мов.

Головною метою роботи кафедри-центру є перехід на рівень інноваційних світових технологій у науково-методичній та навчальній роботі, розширенні спектру навчальних програм у галузі загальної англійської мови, авіаційної англійської мови та ділової англійської мови. Модернізація процесу підготовки з іноземних мов здійснюється з урахуванням вимог ІКАО, Євросоюзу та концептуальних новітніх підходів до програм підготовки навчальних центрів України й провідних зарубіжних центрів Європи.

На кафедрі-центрі працює 27 науково-педагогічних працівників, з них 1 доктор наук, 16 кандидатів наук, 11 мають звання доцента. Тільки за останні 5 років захищено 1 докторська дисертація, 5 кандидатських дисертацій у галузі педагогіки й філології. Серед публікацій кафедри за останні 3 роки: 4 статті у наукові журнали, що входять до бази Web of Science; 102 статті у фахових виданнях України; 21 стаття у зарубіжних виданнях; 86 тез доповідей до науково-практичних конференцій вітчизняного та міжнародного рівнів.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій рівень методичної та мовної підготовки: за останні три роки 6 викладачів отримали Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute) та 8 викладачів отримали сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced). Частина провідних спеціалістів кафедри пройшли стажування в міжнародних центрах підготовки “Англоконтиненталь” і “Бейлбрук коледж”. Викладачі кафедри щорічно проходять стажування в РСП “Київцентраеро” та авіакомпанії “Урга”, що дозволяє проводити курси початкової підготовки й курси підвищення кваліфікації льотного складу.

Європейський англомовний клуб ( European English Speaking Club) - підрозділ кафедри іноземних мов ЛА НАУ. Засідання проводяться волонтером Корпусу Миру, висококваліфікованим викладачем університету, який працював більше, ніж у 66 країнах світу,  Джоелом Віскіном (США), доцентом кафедри С. М. Муравською та старшим викладачем О. А. Альошиною. Члени клубу беруть активну участь у щотижневих засіданнях та масштабних заходах англійською мовою.

На кафедрі створено ініціативні творчі групи для підтримання англомовної атмосфери в усіх структурних підрозділах академії. Проводиться комплекс заходів для досягнення викладачами авіаційних дисциплін рівня B2. Щорічно кафедра проводить спеціалізовані курси з англійської мови для викладачів кафедр з фундаментальної та професійної підготовки, на яких викладачі паралельно з підвищенням кваліфікації готують лекційні матеріали англійською мовою.

Для активізації навичок з аудіювання й мовлення в академії на базі підготовчого центру FACE (FlightAcademyCambridgeEnglishPreparationCentre) діють спеціальні курси із загальної та авіаційної англійської мови, які допомагають курсантам та усім бажаючим вдосконалювати рівень англійської мови. Телефон центру: 050 564 14 64 (з 9.00 до 16.00). 

В академії функціонує комісія щодо визначення рівня володіння за шкалою ІКАО з загальної та професійно-орієнтованої (авіаційної) англійської мови для курсантів ФЛЕ/ОПР, спеціалістів з організації повітряного руху та льотного складу. Комісія створена відповідно до наказу Державіаадміністрації №774. До її складу входять: голова комісії завідувач кафедри О.М. Вітряк, члени комісії (екзаменатори-рейтери) доценти Л.М. Зеленська і М.Є. Ломакіна. За час роботи комісії понад 900 авіаційних фахівців були протестовані і отримали робочий рівень ІКАО. Матеріали по тестуванню на рівень ІКАО знаходяться тут.

Комплексні програми підготовки льотного та диспетчерського складу становлять декілька блоків: загальна англійська мова, авіаційна англійська мова, термінологія з радіообміну, ділова іноземна мова, німецька мова. Для кожного з блоків підготовки створено свій навчально-методичний комплекс (програми, навчальні посібники й підручники для курсантів і слухачів, методичні вказівки для викладачів, системи контролю й перевірки знань, навичок та вмінь, системи вправ для аудіювання й мовлення, електронні програмні продукти для використання у режимі навчання й тестування).

При кафедрі функціонує наукова лабораторія з розробки комп’ютерних технологій навчання англійської мови. Співробітники наукової лабораторії на чолі з к.філол.н, доцентом кафедри Б.Я. Сліпаком розробили у відповідності з тематичним планом, затвердженим Міністерством освіти і науки України, науково-дослідницький проект «Розробка комп’ютерних технологій професійного навчання англійської мови в авіаційних вищих навчальних закладах». 

Телефон кафедри: (0522) 39 44 36.

Професорсько-викладацький склад:

 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація вчителя англійської мови середньої школи, рік випуску 1968.
Тема дисертації та рік захисту: «Моделювання процесу підготовки штурмана до ведення сталого радіообміну на МПЛ», 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки», 1989 р.
Коло наукових інтересів: специфічні проблеми формування психофізіологічної надійності професійних знань, навичок та умінь з іноземних мов; інтенсивні методи навчання іноземних мов.
Нагороди та досягнення: диплом члена-кореспондента АКАУ, почесне звання «Заслужений працівник освіти України», сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters training course for aviation personnel assessment to implement ICAO Language Proficiency Requirements.
У науковому доробку завідувача кафедри Вітряка А. М. понад 90 наукових публікацій та навчально-методичних видань, з яких 4 навчальних посібника з грифом МОН України: «Авиационный английский язык для диспетчеров управления воздушным движением», «Фразеология радиообмена на английском языке для диспетчерского состава», «Загальна авіаційна англійська мова для льотного складу», «Авіаційна англійська мова для диспетчерів управління повітряним рухом».
кандидат педагогічних наук, доцент
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська мова та німецька мова», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, рік випуску 1988.
Тема дисертації та рік захисту: «Методика навчання дисципліни “Безпека польотів майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах”», спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика навчання (технічні дисципліни), 2006 р.
Коло наукових інтересів: інтерактивні технології як головний компонент підвищення мотивації у вивченні професійної англійської мови майбутніми авіафахівцями.
Certificate of 150-hour Aviation English training course and has got the right to be an instructor of Aviation English for the effective implementation of Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation
кандидат психологічних наук, доцент
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, cпеціальність «Англійська мова», кваліфікація вчителя англійської мови, рік випуску 1980.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування лінгвістичних здібностей у учнів старших класів», спеціальність: –19.00.07 «Педагогіка та вікова психологія», 1986 р.
Коло наукових інтересів: інноваційні технології в навчанні авіаційної англійської мови; вдосконалення мовленнєвої компетенції фахівців авіаційної галузі.
кандидат педагогічних наук, доцент
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, спеціальність «Історія та іноземна мова», кваліфікація вчитель історії й іноземної мови, рік випуску 1990.
Тема дисертації та рік захисту: «Професійна підготовка пілотів до польотів на Міжнародних повітряних трасах», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2001р.
Коло наукових інтересів: сучасні технології професійної підготовки льотного складу.
кандидат філологічних наук, доцент
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Російська мова, література та англійська мова», кваліфікація вчителя російської мови, літератури й англійської мови у середній школі, рік випуску 1959; Київський державний інститут іноземних мов, кваліфікація викладача англійської мови у вищих навчальних закладах, рік випуску 1968.
Тема дисертації та рік захисту: «Функціонування синтаксичних одиниць як параметр стилю в англійській мові», спеціальність: 10.02.04– «Германські мови», 1978 р.
Коло наукових інтересів: прискорене навчання англійській мови; актуальні проблеми сучасної методики викладання іноземних мов.
кандидат педагогічних наук, доцент; член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Коло наукових інтересів: професійна підготовка пілотів, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців.
Нагороди та досягнення: лауреат обласної премії молодих науковців 2016 року, сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1). Сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018), Сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії "Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції"(21.10.2018-27.10.2018)
кандидат педагогічних наук, доцент
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1990.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2014 р.
Коло наукових інтересів: авіаційна комунікація, формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців.
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська мова й німецька мова», кваліфікація вчителя англійської й німецької мов, рік випуску 1987.
Коло наукових інтересів: організація самостійної роботи курсантів та розвиток комунікативних компетенцій з англійської мови на базі інноваційного методу проектів.
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія», спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2000.
Коло наукових інтересів: підвищення рівня англійської мови авіаційних спеціалістів, розробка методичних рекомендацій та матеріалів для вивчення авіаційної англійської мови з використанням мультимедійних технологій.
Нагороди та досягнення: Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute)
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація вчителя англійської мови; рік випуску 1989.
Тема дисертації та рік захисту: «Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській федерації», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Коло наукових інтересів: процес підготовки майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях.
Нагороди та досягнення: сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters training course for aviation personnel assessment to implement ICAO Language Proficiency Requirements.
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська, німецька мови», кваліфікацiя вчителя англійської мови, рік випуску 1987.
Коло наукових інтересів: формування комунікативних умінь у майбутніх пілотів в екстремальних ситуаціях.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський гуманітарний інститут «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача двох іноземних мов (німецької, англійської), рік випуску 2001.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Коло наукових інтересів: формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов; рік випуску 2001.
Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічна діагностика як засіб управління якістю підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2013 р.
Коло наукових інтересів: управління якістю професійної підготовки пілотів.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1); 2 статті в наукових журналах, що індексуються у науковометричній базі Web of Science; Сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії "Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції"(21.10.2018-27.10.2018).
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, рейтер / екзаменатор ІСАО з авіаційної англійської мови; заступник голови спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 Льотної академії Національного авіаційного університету; заступник головного редактора збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки»; член редакційної колегії збірника наукових праць «Acta Humanica.Journal of Interdisciplinary Philology», Жилінський Університет, Словацька Республіка; координатор Міжнародного проекту Корпусу Миру США в Україні «Викладання англійської мови як іноземної».
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація викладача англійської та німецької мов та зарубіжної літератури; рік випуску 2002. Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліста з фінансів, рік випуску 2008.
Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2012 р. Тема докторської дисертації та рік захисту: «Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах», 2017 р.
Коло наукових інтересів: підвищення рівня професійної підготовки курсантів-пілотів льотних навчальних закладів та пілотів авіаційних компаній; авіаційна англійська мова як складник безпеки польотів.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute), Aviation English Training Centre Certificate – Aviation English Language Examiners / Raters training course for aviation personnel assessment Standards and Recommended Practices (ICAO Institute), Сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018).
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури, рік випуску 2005.
Коло наукових інтересів: особливості процесу адаптації курсантів до навчання; процес розвитку комунікативних умінь курсантів за допомогою European English Speaking Club.
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, рік випуску 1988.
Коло наукових інтересів: особливості розвитку комунікативних умінь курсантів, підвищення рівня професійної підготовки курсантів-пілотів з авіаційної англійської мови.
Нагороди та досягнення: Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute).
викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський державний лінгвістичний університет, спеціальність «Мова і література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 1997.
Коло наукових інтересів: історія авіаційної англійської мови та її розвиток в сучасному світі, інформаційно-комунікативні технології навчання англійської мови.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, B2), Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute).
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов, рік випуску 1994.
Коло наукових інтересів: процес професійної підготовки майбутніх пілотів та диспетчерів, підвищення кваліфікації діючих пілотів авіаційних компаній.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 2004.
Тема дисертації та рік захисту: «Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концепції О.С.Нілла (1883-1973)», спеціальність: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 2008 р.
Коло наукових інтересів: інформаційні технології у викладанні англійської мови; підвищення рівня та удосконалення методики викладання авіаційної англійської мови.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018)
старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2008.
Коло наукових інтересів: структурно-семантичні особливості розвитку термінології у давньоанглійський період.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1).
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов; член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціаліста, вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1997. City University of New York, штат New York, США, спеціальність «Бухгалтерський облік», кваліфікація спеціаліста з прикладних наук, рік випуску 2006. Центрально-український державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, кваліфікація магістр психології, рік випуску 2017.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate – Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute), Aviation English Training Centre Certificate – Aviation English Language Examiners / Raters training course for aviation personnel assessment Standards and Recommended Practices (ICAO Institute).
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1991.
Тема дисертації та рік захисту: «Педагогічні традиції формування естетичної культури особистості в сучасній шкільній освіті Китаю та Японії», спеціальність: 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 р.
Коло наукових інтересів: лінгвістичні особливості авіаційної англійської мови, комп’ютерні технології навчання іноземної мови.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate (ICAO Institute).
викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1998.
Коло наукових інтересів: адаптація курсантів-іноземців до навчання у льотних навчальних закладах.
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2008.
Тема дисертації та рік захисту: «Формування готовності майбутніх авіадиспетчерів до професійної самореалізації у процесі підготовки до ведення радіообміну», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2013 р.
Коло наукових інтересів: навчання лексики в курсі авіаційної англійської мови
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C2), 2 статті в наукоdих журналах, що індексуються у науковометричній базі Web of Science.
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов.
Заклад, в якому отримано вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація спеціаліста, вчителя англійської, російської мов і зарубіжної літератури, рік випуску 2008.
Тема дисертації і рік захисту: «Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації в США», спеціальність: 13.00.04 - «Теорія і методика професійної освіти» 2017.
Коло наукових інтересів: підвищення рівня професійної підготовки майбутніх авіаційних спеціалістів.
Нагороди та досягнення: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, B2).
викладач кафедри іноземних мов
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови та літератури, рік випуску 2007
Тема дисертації: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки», зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Коло наукових інтересів: підвищення рівня володіння англійською мовою авіаційних спеціалістів, підвищення рівня самоосвітньої компетентності майбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки.
Нагороди та досягнення: Закордонне наукове стажування та підвищення професійної кваліфікації на Кафедрі Публічного Здоров’я, Інституту Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри» (Люблін, Польща), 2017
завідувач лабораторії
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів», кваліфікація інженера з аеронавігаційної інформації, рік випуску 2009.
інженер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність «Комп’ютерні системи та інформаційне забезпечення польотів», кваліфікація інженера з аеронавігаційної інформації, рік випуску 2006.
інженер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність «Машини і апарати легкої промисловості», кваліфікація інженера-механіка, рік випуску 1981.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність «Металорізальні верстати та інструмент», кваліфікація інженера-механіка, рік випуску 1970.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Харківське вище військове авіаційне училище радіоелектроніки ім. Ленінського комсомолу України, спеціальність «Авіаційні радіотехнічні засоби», кваліфікація радіоінженера, рік випуску 1992.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація вчителя початкових класів та практичного психолога у закладах освіти, рік випуску 2008.