Москаленко Олена Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін.

Сфера наукових інтересів: дослідження стандартів та міжнародної практики підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії), науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти, розробка навчальних курсів для PhD програм за напрямом підготовки 011 – Освітні, педагогічні науки, основні засади освітнього процесу у закладах вищої освіти та науково-педагогічної діяльності.

Головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (ISSN 2522-1477).

ORCID
Google Scholar
ResearcherID
Web of Science ResearcherID: AAL-7939-2021
Науковці України

Освіта:

2002 р. – закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, факультет іноземних мов. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». Кваліфікація – вчитель англійської, німецької мови і зарубіжної літератури.
2008 р. – Кіровоградський національний технічний університет, факультет «Фінанси». Кваліфікація – спеціаліст з фінансів.
2008-2010 р. – Державна льотна академія України (нині Льотна академія Національного авіаційного університету), аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
2012 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін» (МОН України, диплом ДК № 004405 від 17.05.2012 р.)
2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов (МОН України, атестат доцента 12ДЦ № 039280 від 26.06.2014 р.).
2016 р. – Міжнародний сертифікат з англійської мови САЕ (Cambridge Advanced English), рівень С1 (сертифікат ESOL International (Advanced) № 0054481670 від 19.08.2016 р.)
2017 р. – захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертації «Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах» (диплом ДД № 007319 від 01.02.2018 р.)
2018 р. – Міжнародний сертифікат екзаменатора / рейтера ІСАО з авіаційної англійської мови (у країнах-членах ІСАО)
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри іноземних мов (МОН України, атестат професора АП № 000900 від 23.04.2019 р.)
2018–2021 рр. – член спеціалізованої вченої ради К23.144.02 Льотної академії НАУ із захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (заступник голови)
2019 р. (по теперішній час) – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
2020 р. – член експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами (наказ МОН №1111 від 07.09.2020 р.)
Член редколегій фахових журналів: «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка» (категорія «Б»); «Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)» (категорія «Б»); «Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Серія: Філологія»; член редакційної колегії збірника наукових праць «Acta Humanica. Journal of Interdisciplinary Philology» (Жилінський Університет, Словацька Республіка) (Жилінський Університет, Словацька Республіка, 2019 р.)

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

2022 р. – Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни» (180 год.), Волинський національний університет імені Лесі Українки, Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Сертифікат ADV-270744-VNU від 07.08.2022 р.)
2019 р. – міжнародне стажування Жилінський університет (Zilinska Univerzita v Ziline), Словацька Республіка, Факультет гуманітарних наук. Грантова програма «National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD Students, University Teachers, Researchers»
2018 р. – Інститут ІСАО НАУ Aviation English Language Examiners / Raters training course for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes 1, 6, 10 and 11 to the Convention on International Civil Aviation (диплом AVE №18017)
2016-2018 р. – виконавець Міжнародного проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні (01.06.2016-01.03.2018 рр.). Угода між Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні та Кіровоградською льотною академією Національного авіаційного університету про співпрацю в рамках Проєкту навчання англійської мови від 31.05.2016 р. Сертифікат участі від 06.02.2018 р.

Науковий консультант докторської дисертації (диплом отримано) – 1; 2020 р.;
Науковий керівник кандидатських дисертацій – 7 (дипломи отримані), 2017-2020 рр.

Автор і співавтор близько 120 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

  1. Leleka T., Moskalenko O. Angloamericanisms in Ukrainian as Language Globalization Manifestation. Monograph. «ПОЛІМЕД-Сервіс», Ukraine [POLIMED-Service] 2020. 246 p. (in English)
  2. Moskalenko O., Didenko O. A computer tool for training pilots’ listening skills in Aviation English. Information Technologies and Learning Tools, Vol 67, № 5. pp. 187–198, 2018 (in English). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2434/1406 (Web of Science)
  3. Leleka T., Moskalenko O. Psycholinguistic Peculierities of the Assimilation of Angloamericanisms by the Speakers of Ukrainian-English Bilingualism. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровская Я. М. 2018. Вып. 24 (2). pp. 144–162, (in English). URL: http://psycholing-journal.com/index.php/journal/issue/view/29/24-2-2018-pdf(Web of Science)
  4. Білявець С. Я., Діденко О. В., Купрієнко Д. А., Москаленко О. І., Сичевський Ю. О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до ідентифікації транспортних засобів та осіб. Information Technologies and Learning Tools, Vol 70, № 2. pp. 86–103, 2019. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2522/1466(Web of Science)
  5. Moskalenko O. Monograph Review “Researching Speaking. Teaching And Assessment”. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Vol. 7, No 2, 2019, pp. 263-264 URL: http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/844/442 (Web of Science)
  6. Moskalenko O., Muravska S., Didenko O., Biliavets S. Defining the underlying factors of Ukrainian student pilots’ motivation to learn aviation English. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. June, 2019. Volume 11, Issue 2. P. 198-221. URL: http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1357/pdf (Web of Science)
  7. Lackova M, Hundarenko O., Moskalenko O., Demchenko I. Word-formation Characteristics of Anglicisms in the Russian Slang. International Journal of English Linguistics. Vol. 9, No. 5, 2019. URL: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/issue/view/0/2149(Web of Science)
  8. Semeniuk O., Leleka T., Moskalenko О. Globalization of the Ukrainian language lexical system: age, gender and educational dimensions. Advanced Education. Issue 15. 2020. P. 81-88. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/174640 DOI: 10.20535/2410-8286.174640. (Web of Science)
  9. Желясков В. Я., Москаленко О. І. Концепція підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі до професійної комунікативної взаємодії. Інноваційна педагогіка. № 36. 2021. С. 161-164. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/36/35.pdf
  10. Москаленко О. І. Гуманітарна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі із використанням інноваційних технологій. Вісник Черкаського національного університету (серія Педагогічні науки). № 3. 2020. С. 235-240. URL: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3950