9 грудня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 Льотної академії Національного авіаційного університету аспірант Скрипник Олександр Сергійович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування професійного іміджу майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор МОСКАЛЕНКО Олена Іванівна, Національний авіаційний університет, професор кафедри іноземних мов за фахом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено структурно-функціональну модель формування професійного іміджу учителя хореографії у процесі фахової підготовки, яка складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків – концептуально-цільового, організаційнозмістового, операційно-технологічного та результативно-оцінювального; 4 визначено педагогічні умови, які забезпечують ефективне формування професійного іміджу майбутніх учителів хореографії (використання міждисциплінарних зв’язків для створення інтегрованого змісту освіти; стимулювання позитивної мотивації майбутніх учителів хореографії за допомогою створення творчого освітнього середовища із застосуванням інтерактивних, ігрових та тренінгових форм і методів навчання; оволодіння навичками рефлексії та управління іміджем у майбутній педагогічній діяльності вчителя хореографії за допомогою оволодіння основами медіаграмотності);

- уточнено сутність понять «імідж», «професійний імідж», «професійний імідж учителя» та конкретизовано зміст ключової дефініції «професійний імідж майбутніх учителів хореографії»;

- удосконалено діагностичний інструментарій для визначення рівнів сформованості професійного іміджу майбутніх учителів хореографії;

- подальшого розвитку набули наукові уявлення про особливості формування професійного іміджу майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки, організацію методичної роботи під час викладання фахових дисциплін, спрямовану на розвиток навичок самопрезентації та самоіміджування майбутніх учителів хореографії.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено та впроваджено методичні рекомендації «Професійний імідж вчителя хореографії: теоретичні і практичні аспекти», які адресовано викладачам профільних закладів вищої освіти для удосконалення організації хореографічно-педагогічної освіти та майбутнім учителям для забезпечення їх професійної самореалізації. За умов адаптації розроблені матеріали можуть бути використані у післядипломній освіті вчителів мистецького спрямування і їх особистісно-професійному саморозвитку та самовдосконаленні.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка (довідка про впровадження № 295-н від 15.09.2020 р.), Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (довідка про впровадження № 06-48 / 2296 від 16.09.2020 р.), Криворізького державного педагогічного університету (довідка про впровадження № 090/1-379/3 від 15.09.2020 р.), Комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» (довідка про впровадження № 19 від 28.08.2020 р.).