Історія створення кафедри бере свій початок з травня 1991 року. За рахунок реорганізації кафедри філософських і економічних наук та кафедри історії КПРС і партійно-політичної роботи Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації була створена кафедра соціально-гуманітарних наук. З березня 2016 року – кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, що входить до складу факультету менеджменту.

Кафедра є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.

Кафедрою забезпечується навчальний процес з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, здійснюється навчально-виховна, науково-методична та науково-дослідна діяльність за спеціалізаціями спеціальностей «Менеджмент», «Авіаційний транспорт», «Освітні, педагогічні науки» та профільним курсам дисциплін підготовки аспірантів КЛА НАУ.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

● Вища школа та науково-педагогічна діяльність;
Професійна освіта;
● Наука та науково-дослідна діяльність;
● Історія України;
Філософія;
Логіка;
● Політологія;
● Соціологія;
● Політолого-соціологічний курс;
Українська мова (за професійним спрямуванням);
● Російська мова ;
● Порівняльна педагогіка;
● Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін;
● Історія України та української культури;
● Культурологія, етика та естетика.
● Соціологія та політологія;
● Сучасні педагогічні технології.

На кафедрі професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук провадиться наукова діяльність відповідно до ініціативної науково-дослідної теми «Шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців авіаційної галузі» д/р № 0116U002028.

За кафедрою закріплено 6 навчальних і навчально-методичних аудиторій, що входять у навчальну лабораторію, з фондом наукової, навчальної та методичної літератури, службові приміщення.

За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори і кандидати наук, професори і доценти.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

Плачинда Тетяна Степанівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально – гуманітарних наук

Профіль науковця

ORCID

Науковці України

Освіта:
2001 – закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю: «Фізичне виховання»;
2018 – закінчила Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Науки про освіту», освітня програма Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація Магістр освіти, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досягнення:
2008 р. – закінчивши заочну аспірантуру в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2012 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки;
2015 р. – захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Наукові публікації:
Є автором понад 100 друкованих праць, з яких :
Монографія «Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості»;
Навчальний посібник з Грифом МОН України «Фізкультурно-оздоровча робота з студентами спеціального навчального відділення у вищій школі»;
Шість навчальних посібників та методичних рекомендацій;
Під її керівництвом було захищено одну докторську та п’ять кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності:
Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців авіаційної галузі в умовах євроінтеграції.

Головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (ISSN 2522-1477), збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 04.04.2018 р. № 326).

Викладає дисципліни:
Вища школа та науково-педагогічна діяльність,
Наука та науково-дослідна діяльність,
Професійна освіта,
Порівняльна педагогіка,
Теорія та методика професійного навчання.

Доцент, доцент, кандидат історичних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1987 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Розвиток театрального мистецтва України 1917-1920 рр.», 2000 р.
Коло наукових інтересів: Історія розвитку авіації на Кіровоградщині; історія театру Корифеїв; декоративно-ужиткове мистецтво краю.
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання» 2012, р.
Коло наукових інтересів – Педагогіка вищої школи, інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ.
Доцент, доктор філософських наук, доцент кафедри
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 1998 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору», 2012 р.
Коло наукових інтересів – Соціально-філософські підвалини гуманістичних обріїв українського суспільства.
Завідувач лабораторії
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, 2006.
Старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури, рік випуску 1984. Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995. З 2001 року працює на курсах довузівської підготовки при ЛА НАУ, також при відділенні довузівської підготовки іноземних громадян ЛА НАУ.
Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування рівня комунікативної компетенції в іноземних студентів І курсу, формування професійної мовнокомунікативної компетенції з української мови в майбутніх авіаційних фахівців.
Старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури; рік випуску 1987; Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995; Кіровоградський Державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови і зарубіжної літератури; рік випуску 2002. З 2006 року очолює відділення довузівської підготовки іноземних громадян.
Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування мотивації до вивчення російської мови як іноземної у курсантів льотних спеціальностей; формування комунікативної компетенції з ділової української мови в авіаційних фахівців у льотному навчальному закладі.
Доцент, доцент, кандидат педагогічних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008 р.; Київський інститут бізнесу та технологій, 2017 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки», 2011 р.
Коло наукових інтересів: управління індивідуальною траєкторією професійного зростання майбутніх викладачів у закладах вищої освіти.