Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

Історія створення кафедри бере свій початок з травня 1991 року. Кафедру філософських і економічних наук та кафедру історії КПРС і партійно-політичної роботи Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації було реорганізовано та створено кафедру соціально-гуманітарних наук. З березня 2016 року – кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук, що входить до складу факультету менеджменту.

Кафедра є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями «Авіаційний транспорт», «Право», «Туризм», «Менеджмент», «Освітні, педагогічні науки» .

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

● Вища школа та науково-педагогічна діяльність;
● Професійна освіта;
● Наука та науково-дослідна діяльність;
● Історія авіації;
● Філософія;
● Філософія науки
● Політологія;
● Соціологія;
● Політолого-соціологічний курс;
● Українська мова (за професійним спрямуванням);
● Іноземна мова (мова ICAO) ;
● Українська мова як іноземна
● Порівняльна педагогіка;
● Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін;
● Історія України та української культури;
● Культурологія, етика та естетика.
● Соціологія та політологія;
● Сучасні інноваційні педагогічні технології
● Наукова комунікація українською мовою

На кафедрі професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук провадиться наукова діяльність, зокрема здійснено дослідження ініціативної наукової теми «Шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців авіаційної галузі» д/р № 0116U002028, за результатами якої підготовлено колективну монографію «Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі»
Облікова картка НДДКР 

З 2021 року науковці кафедри разом зі здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 011 - освітні, педагогічні науки працюють над дослідженням теми  "Упровадження інноваційних освітніх технологій у льотних закладах вищої освіти" державний р/н 0121U109798
Реєстраційна картка НДДКР  

За кафедрою закріплені  навчальні та навчально-методичні аудиторії, які забезпечують освітній процес та функціювання навчальною лабораторії з фондом наукової, навчальної та методичної літератури.

За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори і кандидати наук, професори і доценти.

Персональний склад кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук:

Доктор педагогічних наук (2015 р.), професор, завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Профілі:

Scopus

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців авіаційної галузі в умовах євроінтеграції, підготовка здобувачів наукового ступеня доктор філософії до педагогічної діяльності, удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
2001 р. – закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю: «Фізичне виховання»;
2018 р. – закінчила Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Науки про освіту», освітня програма Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація Магістр освіти, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Професійні досягнення:
2008 р. – закінчивши заочну аспірантуру в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2012 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки;
2015 р. – захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
2019 р. – присвоєно вчене звання професор кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Наукові публікації:
Є автором понад 100 друкованих праць, з яких:
монографія «Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості»;
колективні монографії:
«Гуманітарний вимір якості професійної підготовки фахівців авіаційної галузі»;
«Професійна освіта: андрагогічний підхід»;
«Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі»;
навчальний посібник з Грифом МОН України «Фізкультурно-оздоровча робота з студентами спеціального навчального відділення у вищій школі»;
більше десяти навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Керівництво науковими дисертаціями::
Під її керівництвом було захищено одну докторську та дев’ять кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності:
Головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (ISSN 2522-1477), збірник включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ МОН України від 02 липня 2020р. № 886) та наукометричних баз, зокрема Copernicus.
Голова спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Науковий керівник НДДКР № 0116U002028 «Шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців авіаційної галузі». Термін виконання роботи: 2016 р. – 2020 р.
Науковий керівник НДДКР № 0121U109798 «Упровадження інноваційних освітніх технологій у льотних закладах вищої освіти». Термін виконання роботи: початок 2021 р.

Викладає дисципліни:
Вища школа та науково-педагогічна діяльність,
Наука та науково-дослідна діяльність,
Професійна освіта,
Порівняльна педагогіка,
Філософія науки.

Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

DSpace

Науковці України

Освіта.
1992 - 1993 рр.- навчалась на денному відділенні філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.
1993р. – переведена на другий курс денного відділення факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.
1998 р. - закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови.
2001р. – закінчила аспірантуру ЛА НАУ зі спеціальності «професійна педагогіка».
2015 р. – отримала вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних наук та професійної педагогіки Льотної академії національного авіаційного університету.
2018 - 2019р. навчалася в докторантурі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» на кафедрі філософії,соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; спеціальність 033 - соціальна філософія та філософія історії ( м. Одеса).
2013р. – Захистила дисертацію: Тема кваліфікаційної наукової праці на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук «Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору» 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії», Київський національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Київ, 2013.
2019р. – Захистила дисертацію: Тема кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук «Соціально-філософський сенс гуманістичних обріїв європейського простору: український контекст» 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», Одеса, 2019.
Коло наукових інтересів: філософія мистецтва: від класики - до постмодерну. Кроскультурна комунікація: соціокультурна дифузія,біфуркація на цивілізаційному зламі; транскультурна деформація та метакомунікація.
Є автором понад 120 друкованих праць, з яких монографії «Гуманістичні обрії європейського простору. Український контекст» (2018), «Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору»(2016). Співавтор трьох монографій, які видані у Варшаві, Києві та індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of science. Має дев’ятнадцять навчально-методичних посібників, у т.ч. у співавторстві. Викладає навчальну дисципліну «Філософія».

Кандидат історичних наук (2000 р.), доцент, доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: історія світової та вітчизняної авіації; історичне краєзнавство.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
1987 р. – закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна. Диплом з відзнакою. Спеціальність – «Історія».
1993 р. – закінчила аспірантуру в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, кафедра новітньої історії України.

Професійні досягнення:
2000 р. – в Інституті історії України НАН України (м. Київ) захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Тема дисертації: «Розвиток театрального мистецтва України 1917-1920 рр.».
2004 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри соціально-гуманітарних наук. Атестат доцента виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації:
7 установ, у тому числі – м. Київ; Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. За програмою «Роль навчальної дисципліни “Історія України та української культури” у формуванні громадянських компетентностей студентів закладів вищої освіти» (2020 рік).

Наукові публікації:
Є автором понад 150 друкованих праць, з яких:
1 – Колективна монографія «Гуманітарний вимір якості професійної підготовки фахівців авіаційної галузі». Частка автора: Розділ 4. Формування національної самоідентичності курсантів Льотної академії в процесі викладання історичних дисциплін;
29 – наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
20 – навчальних посібників;
71 – навчально-методичних посібників, навчально-методичних комплексів, посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, курсів лекцій, практикумів, методичних рекомендацій, збірників тестових завдань тощо.
31 – статей та тез у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій тощо.
Автор експозиції та керівник Музейного комплексу історичного краєзнавства (ЛА НАУ).
- Керівник Студії історичної реконструкції, національного ландшафтного дизайну і туризму (ЛА НАУ).
- Керівник студентського гуртка «Україна більше за життя: воїни-земляки, загиблі в антитерористичній операції» (ЛА НАУ).
- Керівник «Клубу українсько-норвезького партнерства» (ЛА НАУ).
Член Національної спілки краєзнавців України (з 2015 року).
Входить до складу Апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Історія та археологія».
Бере участь у Міжнародному проєкті «Україна-Норвегія» (2018–2019 рр., відповідальна за організацію навчального процесу та виконання умов Договору між ЛА НАУ і Міжнародним фондом соціальної адаптації); участь у Міжнародному проєкті «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS)» (з 2020 по теперішній час, куратор)

Викладає дисципліни:
Історія України та української культури.

Кандидат педагогічних наук (2012р.), доцент, доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Профілі:

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, освітні комунікації, дослідження соціально-професійних якостей особистості.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, спеціальність «Історія та народознавство», рік випуску 1995; Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», рік випуску 2020.

Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою здобуто науковий ступінь, рік: «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», 2012 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Член Вченої ради Льотної академії НАУ, член науково-методичної ради Льотної академії НАУ.

Підвищення кваліфікації:
Сертифікат про підвищення кваліфікації № 159-05/2021 від 15.05.2021р., Гуманітарно-економічний університет, Лодзь, Польща (01.04.2021-14.05.2021). Тема: «Інноваційні педагогічні технології у вищій школі: міжнародні практики та світовий досвід»/«Innovative pedagogical technologies in higher education: international practices and world experience» (180 годин, 6 credits ECTS).
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/3025-21 від 19.11.2021р. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (19.04.2021р.-19.11.2021р.). Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (180 годин, 6 кр. ECTS).
Сертифікат Вищої школи лінгвістичної, Польща, Серія KJ-P № 01/21/50 від 28 січня 2021 року, який підтверджує рівень володіння польською мовою на рівні B2.

Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Web of Science ResearcherID AAD-9549-2019

ORCID

Google Scholar

Науковці України

Вища освіта:
2008 р. – закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Українська мова та література»;
2009 р. – закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Управління навчальним закладом»;
2017 р. – закінчила Київський інститут бізнесу та технологій за спеціальністю «Облік і оподаткування».
Досягнення:
2011 р. – закінчивши заочну аспірантуру в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук з теми «Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту.
Основні напрямки наукової діяльності:
Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 23.144.02;
Коло наукових інтересів: управління індивідуальною траєкторією професійного зростання майбутніх викладачів у закладах вищої освіти.
Член редколегії збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки»
Викладає дисципліни:
Наукова комунікація українською мовою;
Українська мова (за професійним спрямуванням);
Професійна освіта;
Порівняльна педагогіка;
та здійснює керівництво науково-педагогічною практикою.

Старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Dspace

Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування рівня комунікативної компетенції в іноземних студентів І курсу, формування професійної мовнокомунікативної компетенції з української мови в майбутніх авіаційних фахівців.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури, рік випуску 1984. Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995.

Професійні досягнення: З 2001 року працює на курсах довузівської підготовки при ЛА НАУ, також при відділенні довузівської підготовки іноземних громадян ЛА НАУ.

Старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Профілі:

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування мотивації до вивчення української мови у іноземних курсантів льотних спеціальностей; формування комунікативної компетенції з ділової української мови в авіаційних фахівців у льотному навчальному закладі.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури; рік випуску 1987; Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995; Кіровоградський державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови і зарубіжної літератури; рік випуску 2002.

Підвищення кваліфікації: свідоцтво про підвищення кваліфікації Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України; освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (180 годин, 6 credits ECTS), (19.04-19.11. 2021).

Завідувач лабораторії
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, 2006.
Старший лаборант кафедри
Освіта:
2007 р. - закінчила Олександрійський педагогічний коледж імені Василя Сухомлинського за спеціальністю "Початкове навчання" та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів;
2011 р. - закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю "Початкове навчання" та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти.